Buurkracht

Warmte camera vanaf 6 maart

Beste mensen,

 

Zoals een aantal van jullie mogelijk al heeft gehoord, gelezen of gezien (de cheque staat achter het raam aan de voorkant van ons dorpshuis) heeft het provinciaal bestuur besloten om de werkgroep Wirdum Energieneutraal een startsubsidie te verstrekken van € 2.800,-. Daaruit kunnen we een aantal kosten in de nabije toekomst dekken, o.a. het oprichten van een stichting (notariskosten) en een bouwtechnisch onderzoek naar de geschiktheid van een ons aangeboden dak.

Zoals ook een deel van jullie al heeft gemerkt, kon de werkgroep enige weken beschikken over een door de Groninger Energie Koepel (GREK) uitgeleende warmtecamera. Daarmee kunnen de energielekken van panden in beeld worden gebracht en kan de eigenaar of bewoner snel zien, waar isoleren het meeste rendement oplevert. Onze voorzitter, Jannes de Lange had een groot aantal mensen al via de email bereikt. Die emailadressen hadden we nog als aandenken van de indertijd door ons uitgevoerde enquête naar de belangstelling voor het project Wirdum Energie Neutraal. Dat leverde al vrij vlot een flink aantal belangstellenden op. Hun woning is gescand en de resultaten worden via de email aan hen toegestuurd. Dat liep natuurlijk in de gaten, dus we hebben via de mond-op-mond weg ook al wat aanmeldingen gekregen. Al met al is bij zo’n 20 woningen de scan uitgevoerd.

We hebben de camera weer moeten inleveren en nu gaat Loppersum er 3 weken mee aan de slag. Maar…….vanaf 6 maart krijgen we de camera opnieuw een tijdje in ons bezit en kunnen we weer een nieuw rondje gaan doen.

Aanmelden kan op 2 manieren: via een email of ander signaal naar Jannes de Lange of via een mailtje naar de contactpersoon van Buurkracht, buurkrachtwirdum@gmail.com. Adrie zorgt er dan voor dat jullie aanmelding bij Jannes terecht komt en die plant de scans vervolgens in.

Er zijn een paar spelregeltjes:

  1. De temperatuurverschillen zijn het beste zichtbaar als het binnen in huis warm is (gewoon, wat je anders ook stookt) en buiten koud. Dat betekent dat we ’s ochtends scannen, als de buitentemperatuur laag is en de zon de gevel(s) nog niet of nauwelijks heeft opgewarmd.
  2. Het is handig als er iemand thuis is, als jullie tenminste willen dat alle gevels worden gescand. Dan moeten we door hekken, poortjes en tuinen kunnen lopen en dat doen we liever niet zonder dat de bewoner er bij is. Als je je aanmeldt, gaan wij er van uit dat je hiervoor toestemming verleent.
  3. We moeten een emailadres hebben of krijgen om de foto’s t.z.t. door te sturen.

Voor die mensen die de vorige ronde gemist hebben, het nog niet wisten, niet konden of  bij nader inzien toch graag zo’n scan zouden willen: meld je snel aan. De kans is namelijk vrij groot dat in de maanden april en mei de buitentemperatuur zodanig hoog wordt, dat een scan weinig meerwaarde meer zal hebben. Wees er dus snel bij!

Energieneutraal.

Aan de inwoners van Wirdum

Onderwerp: Vervolgstappen in het project Wirdum Energie Neutraal

Wirdum, september 2016 Beste dorpsgenoten,

Tijdens de jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Wirdum van 2015 is door de ledenvergadering ingestemd met het voorstel een project te starten met het doel Wirdum binnen 10 jaar energie neutraal te maken,

Tijdens deze vergadering is ook een werkgroep opgericht met als taak de basis te leggen voor realisatie van dit project.

In de afgelopen periode heeft de werkgroep het nodige voorwerk verricht. Van dit werk is op meerdere bijeenkomsten en ook middels publicaties in Rondom Wirdum verantwoording afgelegd.

Op dit moment is de werkgroep zover dat zij van mening is dat praten in daden omgezet moet worden en dat de eerste stappen gezet moeten worden om het einddoel te realiseren.

Om de zaak beheersbaar te houden en ook om ervaring op te doen, wil de werkgroep klein beginnen.

Concreet gaat het om het volgende:

Geïnteresseerde dorpsgenoten richten een energiecoöperatie op.

Het lijkt de werkgroep verstandig dat de omvang van het project in het begin beperkt wordt tot de exploitatie van 150 tot 200 zonnepanelen. Hiervoor is ruimte (bij voorkeur dakruimte) nodig.

(Het in eerste instantie door de werkgroep beoogde dak lijkt vanwege technische problemen af te vallen. Een verdere zoektocht is dus noodzakelijk).

De zonnepanelen moeten worden afgenomen door de leden van de coöperatie. Dit kunnen huiseigenaren, maar ook huurders zijn.

De afnemer van de panelen valt vervolgens onder de Regeling Verlaagd Tarief ook wel postcoderoos regeling genoemd.

Samengevat houdt deze regeling in dat degene die via de coöperatie investeert in zonnepanelen per Kwh die aan hem/ haar wordt toegeschreven (is afhankelijk van het aantal aangeschafte panelen) een korting ontvangt op de energiebelasting. Deze korting wordt jaarlijks verrekend op zijn/haar energiefactuur.

Daarnaast ontvangen de leden van de coöperatie via de coöperatie een bedrag voor de verkoop van de stroom uit de productie–installatie. Deze stroom wordt ingekocht door een vergunninghoudende energieleverancier die is gekozen door de coöperatie. ( NB. Het individuele lid behoeft niet dezelfde energieleverancier te nemen; wel is dat administratief handiger).

Om het voor iedereen zo inzichtelijk mogelijk te maken is een rekenmodel gemaakt waarin de kosten en baten worden duidelijk gevmaakt. Deze berekeningen zijn op te vragen bij Rob Kee: robkee1@home.nl

 

Samengevat vraagt de werkgroep:

* Wie is bereid een coöperatie op te richten ?

* Wie wil lid worden van deze coöperatie en is bereid nu al aan te geven voor hoeveel zonnepanelen hij/ zij intekent?

Tot 15 oktober kunt u uw antwoord op bovenstaande vragen doorgeven aan de werkgroep.

Namen en e-mailadressen staan hieronder vermeld.

Direct na 15 oktober zal dan voor geïn- teresseerden een bijeenkomst worden belegd voor de vervolgstappen.

De werkgroep Wirdum Energie Neutraal

Arjan de Vries:

aldevries@kliksafe.nl

Adrie de Wit:

wijhoren@gmail.com

Eddie Rijnsewijn:

eddie.rijnsewijn@ziggo.nl

Gerjan Roessink:

gjroessink@hetnet.nl

Rob Kee:

robkee1@home.nl

Jannes de Lange:

mr.delange@hotmail.com 

20 buurtbewoners doen al mee, jij ook?

Het onderwerp energievoorziening leeft sterk in Wirdum. Natuurlijk ook door de aardbevingen die aan bijna iedere woning schade hebben aangericht. Elke kuub gas die we besparen, is meegenomen. Daarom willen wij, Adrie de Wit, Gert Jan Roessink, Jannes de Lange, Eddie Rijnsewijn, Toy van Nulck, Hans Rietkerk, Arjan de Vries en Rob Kee, in Wirdum de koe bij de horens vatten. Samen aan de slag, op naar een energieneutraal dorp in 2018. Doe je mee?

www.buurkracht.nl/wirdum

 

Wirdum Energie Neutraal weer stapje dichterbij

De op de jaarvergadering van Dorpsbelangen aangekondigde voorlichtingsavond op 17 mei over Wirdum Energie Neutraal en Buurkracht kwam door een misverstand over de aanvangstijd wat moeizaam op gang, maar leverde uiteindelijk wel concrete resultaten op voor de voortgang van het project. Voorzitter Jannes de Lange mocht een aantal zeer geïnteresseerde Wirdumers verwelkomen alsmede vertegenwoordigers van Buurkracht, Groninger Energiekoepel GrEK, Samen Energieneutraal SEN en Ingenieursbureau Invent. 

Buurkracht

Hanna de Vries mocht de spits afbijten met een warm pleidooi om mee te doen aan het project Buurkracht. Een project om inzicht te krijgen in je energiegebruik in vergelijking met buurtgenoten en om samen op een prettige manier energie te besparen, en via gezamenlijke inkoop je huis te verbeteren. De meeste huizen in Wirdum hebben inmiddels een slimme meter, en een dezer dagen krijgt iedereen per brief een persoonlijke code om toegang te krijgen tot je eigen pagina op buurkracht.nl. Hier kun je in grafieken je eigen verbruik zien, en het gemiddelde van je buurt.

Aanbevelingen

Ook in het kader van het project Buurkracht deed ingenieursbureau Invent onderzoek naar hoe het gesteld is met het energiegebruik van onze woningen. Energieadviseur Floris deed hiervan verslag. Een groot deel van de huizen in ons dorp is nog niet optimaal geïsoleerd. Daar zou nog een hoop bespaard kunnen worden op energiegebruik. Als referentiewoning werd het huis van Jannes de Lange en Jolande Meerlo uitgebreid onderzocht. Van dit type staan er velen in Wirdum. Aan de hand hiervan gaf hij een aantal aanbevelingen om energiebesparende maatregelen te nemen. Isolatie van gevels, spouwmuren, daken en vloeren, alsmede hr++ glas en maatregelen om op verlichting te besparen kwamen uitgebreid aan bod. Zaken als wat kost het, en wat zijn de voor en nadelen waren onderwerp van een levendige discussie.

Coöperatie

Onze eigen werkgroep Wirdum Energie Neutraal had de laatste tijd ook niet stil gezeten. De  doelstelling is om ons dorp in tien jaar energie neutraal te maken, dat wil zeggen dat we met elkaar even veel energie opwekken als we gebruiken. Om een en ander voor iedereen duidelijk te maken waren de kosten en de baten van een drietal scenario's doorgerekend. Commissielid Rob Kee deed hiervan verslag. Om de berekeningen zo waarheidsgetrouw mogelijk te doen zijn werd gebruik gemaakt van voorbeelden van dorpen die al veel verder zijn in het proces. Mensen die geen, of niet genoeg zonnepanelen op hun eigen dak willen of kunnen plaatsen kunnen lid worden van een op te richten coöperatie, die dan panelen plaatst op een groot dak van een boerderij of bedrijfsgebouw. Voorbeelden waren berekend voor wat een lid zou moeten investeren voor vier zonnepanelen. Deze lopen uiteen van 1030 tot 1260 Euro. Dat levert per lid een gemiddeld rendement op van 6,3 tot 10%. Hoe meer deelnemers, hoe hoger de opbrengsten. 

Zonnepanelen

Twee zaken zijn cruciaal bij het oprichten van een coöperatie. Er moeten voldoende deelnemers zijn er er moeten daken beschikbaar zijn waar enige honderden zonnepanelen geplaatst kunnen worden. De concrete vragen op deze bijeenkomst waren dus: Wie heeft een dak beschikbaar, en wie doet er mee?Twee eigenaren van grote daken, Arjan de Vries en Rene Dijkema waren bereid om een en ander te onderzoeken, en een tiental Wirdumers meldden zich spontaan aan als potentiële deelnemers aan de coöperatie. Het begin is er dus. Op basis van de enquête die vorig jaar door de werkgroep werd gehouden is er ook het vertrouwen dat er nog meer deelnemers zich zullen aanmelden.

Energie neutraal

Als laatste kwam prof. Frans Stokman van de RUG aan het woord. Hij is de oprichter van de Stichting Energie Neutraal en maakt zich al jaren sterk voor schone energie in steden en dorpen. Hij noemde nog eens drie sterke argumenten om mee te doen aan een energie neutraal dorp. Voor het milieu, om je investering terug te verdienen zonder verhoging van je woonlasten en voor het verhogen van je wooncomfort. Momenteel wordt er door een groep van tien experts gewerkt aan aanbevelingen voor het verbeteren van de verschillende woningtypen die in de dorpen voorkomen. De financiering van woningverbetering kun je zelf doen, maar je kunt ook een vereniging van eigenaren oprichten die dit organiseert. De initiatieven die nu in de dorpen van de grond komen moeten er in zijn visie uiteindelijk in resulteren dat in 2030 heel Loppersum energie neutraal is. 

Vind je het ook belangrijk dat wij met elkaar werken aan een schone toekomst en wil je je aanmelden voor Buurkracht of heb je belangstelling om mee te doen aan de Coöperatie Wirdum Energie Neutraal, kijk dan op de website www.buurkracht.nl/wirdum

Bron: Dorpskrant Rondom Wirdum