Rondom Wirdum

In december 1985 zag het eerste nummer van “Rondom Wirdum” het levenslicht. Wirdum was ook toen al een heel actief dorp, en er was vooral bij de Vereniging Dorpsbelangen een grote behoefte aan een medium om met de leden te communiceren.

Een zevental Wirdumers nam daarom het initiatief om een echte dorpskrant op te richten. Meteen vanaf het begin was het een succes. “Een krant vol wetenswaardigheden in Wirdum, die te klein zijn voor de regionale kranten en te groot om het niet te weten”, aldus medeoprichtster en nog steeds redactielid Corine Jansen in het eerste nummer. Tien keer per jaar zou de krant verschijnen. Het eerste nummer bevatte twaalf pagina’s en had een duidelijke ‘plak en knip’ uitstraling. Vanaf nummer drie ging Gerard de Vletter zich met de opmaak bemoeien. Het bleek een succes, want de krant groeide in de loop der jaren uit tot een veel en graag gelezen blad in Wirdum, maar ook ver daarbuiten.

De krant wil een bindend element zijn in de Wirdumer gemeenschap. Zij doet dit niet alleen door verslag te doen van alles wat er in en om het dorp gebeurt, de redactie probeert ook allerlei activiteiten in het dorp te stimuleren. Tenslotte probeert de krant een podium te zijn voor iedereen die een positieve bijdrage wil leveren aan de leefbaarheid in ons dorp.

Begin jaren negentig ging de krant door een diep dal. De animo om redactielid te worden was toen zo gering dat nummer honderd de laatste krant dreigde te worden. Dat vond Wirdum toch te gek, en vanaf 1996 was er weer een voltallige redactie die, in wisselende samenstelling, altijd met veel plezier de krant maakt. Ook is er een aantal vaste medewerkers die iedere maand hun steentje bijdragen aan de totstandkoming van “Rondom Wirdum”.

De redactie bestaat momenteel uit Corine Jansen, Rina Kuin, Detty van Nulck, Toy van Nulck, Anita Slagter en Robert Spannenberg.

Ingezonden stukken kunnen per e-mail gericht worden aan
rondomwirdum1@gmail.com

Abonnement € 5,00 per jaar (10 nummers) (buiten Wirdum porto- of bezorgtoeslag)

Het is ook mogelijk een e-abonnement te nemen. Elk nummer is dan te downloaden op je computer. Voor meer info stuur een mail naar bovenstaand e-mail adres

Bankrekening:
NL32ABNA048 09 88 064