Nieuws / Mededelingen

21 maart Gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum

Op woensdag 21 maart 2018 vinden de verkiezingen plaats voor de leden van de gemeenteraad. Tegelijkertijd is de stemming van het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, ook wel 'sleepwet' genoemd. In de laatste week van februari wordt de stempas op het woonadres bezorgd. Met deze pas kunt u zelf in een willekeurig stembureau in de gemeente Loppersum uw stem uitbrengen.

Let op: u dient zich in het stembureau te identificeren! U kunt hiervoor uw paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs gebruiken. Deze documenten mogen voor deze verkiezing maximaal 5 jaar zijn verlopen. Voor de gemeenteraadsverkiezing kunt u niet stemmen in een stembureau buiten de gemeente Loppersum. U kunt dus voor deze verkiezing geen kiezerspas aanvragen.

“Alle kinderen moeten mee kunnen doen!”

De gemeente Loppersum subsidieert dit jaar Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds met een bedrag van 20.000. Deze fondsen houden zich bezig met de bestrijding van kinderarmoede. De krachten van deze partijen en Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp zijn gebundeld in één pakket, Kindpakket.nl.

De stichtingen en de gemeente willen allemaal dat kinderen die opgroeien in gezinnen met beperkte financiële middelen mee kunnen doen in de samenleving. Ouders van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een inkomensniveau van 130% van het sociaal minimum kunnen aanvragen doen via www.kindpakket.nl . Er kan bijvoorbeeld een bijdrage gevraagd worden aan schoolspullen, maar ook sportcontributies en een verjaardagspakket horen bij de mogelijkheden. 

Zien hoeveel afval u heeft ingeleverd

Vanaf 1 januari 2018 is de afvalstoffenheffing veranderd. In plaats van één vast bedrag per jaar, betaalt elk huishouden een ander tarief. Informatie over afval staat op www.loppersum.nl/afval. U kunt zien hoe vaak uw container geleegd is en hoeveel kilo's afval zijn gewogen. Dit kan door in te loggen met uw DigiD. Op deze manier kunt u bijhouden hoeveel afval u heeft ingeleverd. De weeginstallatie van de vrachtwagen pakt uw container op, leest de chip en weegt de inhoud van de container. Deze gegevens worden bijgehouden in het registratiesysteem dat u zelf kunt raadplegen.

Ongeveer drie tot vijf werkdagen na het legen van de container zijn de registraties zichtbaar. Heeft u geen internet? Vraag dan aan familie of een bekende of zij u kunnen helpen. In verband met privacy kan de gemeente u  niet informeren over de registraties van uw container(s).

De gegevens (aantal ledigingen en aantal kilo's) worden gebruikt om het variabele tarief te bepalen. Dit tarief wordt bij de belastingaanslag 2019 in rekening gebracht.

Hoe werkt het?

  1. Ga naar www.loppersum.nl/afvalwijzer
  2. Vul uw postcode en huisnummer in om uw persoonlijke afvalwijzer te openen
  3. In uw persoonlijke afvalwijzer klikt u rechts op 'Bekijk uw persoonlijke ledigingen'
  4. Log nu in met uw DigiD inloggegevens
  5. Op de volgende pagina ziet u de registratiegegevens van uw containers

Een boek over Wirdum

Het idee leefde al lang, een boek over de geschiedenis van Wirdum. Judith Zijlstra en Toy van Nulck, beiden redacteuren van de dorpskrant, doken in de geschiedenis van ons dorp. Inspiratiebronnen daarbij waren de verzameling oude foto's van Henk de Wilde en alles wat er de afgelopen dertig jaar geschreven is in “Rondom Wirdum”.

Het kan 

Nu, na drie jaar lezen, googelen, raadplegen van archieven en schrijven kunnen we dit realiseren. Henk de Wilde gaat de illustraties verzorgen en we vonden Helga de Rooy bereid om de vormgeving voor haar rekening te nemen. Het wordt een verhaal in foto's en tekst over ons dorp, vanaf het ontstaan van Wirdum tot en met de twintigste eeuw. Geen diepgravende wetenschappelijke studie, maar gewoon een gezellig boek om in te bladeren met veel mooie oude foto's en voor wie wat meer wil weten verhalen en anekdotes uit de rijke geschiedenis van ons dorp.

Uw hulp nodig

Hoewel we al veel materiaal hebben, zijn we nog niet volledig. Zo hebben we bijvoorbeeld wel veel verhalen uit de oorlog, maar bijna geen beeldmateriaal. Wie heeft er nog foto's uit die tijd. Ook uit een recenter verleden zoeken we foto's en verhalen. Het kleuterbusje, de aanleg van de riolering, de eerste jeugdweken, het cabaret, de spooktochten, de touwtrekvereniging, festiviteiten rond bevrijdings- en Koninginnedag etc. Ook grappige gebeurtenissen en anekdotes zijn meer dan welkom. Die hoeven niet door jullie zelf te worden geschreven, Judith en Toy zijn graag bereid langs te komen om er een mooi verhaal van te maken. Foto's hoeft u niet af te staan. Henk wil ze graag bij u ophalen (mits u niet te ver weg woont) om ze thuis te scannen, u krijgt ze dan meteen weer terug.

Dit jaar nog

We hebben ons ten doel gesteld dit jaar het boek uit te geven. Er moet nog veel werk verzet worden, en we willen het wel zorgvuldig doen. Het boek is voor 80% klaar. Daarom een oproep aan alle Wirdumers en oud dorpsgenoten voor aanvul- lend beeldmateriaal en interessante en leuke verhalen!

Adressen

Voor beeldmateriaal kunt u terecht bij
Henk de WIlde: email: henkdew@ziggo.nl

Voor verhalen, anekdotes etc. 

Judith Zijlstra, email: crielaard@tokui.biz

Toy van Nulck email: avannulck@online.nl

Belastingaanslagen 2018 worden een maand later verstuurd

De gecombineerde belastingaanslagen 2018 worden een maand later verstuurd dan gepland. Normaal gesproken ontvangen alle belastingplichtigen de aanslag in de laatste week van januari. De vertraging betekent dat de dagtekening en de betaaltermijn ook een maand opschuiven.

Heeft u vragen, neem dan contact op met ons KlantContactCentrum via (0596) 54 8200 of stuur een e-mail naar gemeente@loppersum.nl 

Gemeente lanceert website voor inwoners over versterking

Vanaf woensdag 13 december is er een nieuwe website in de lucht: www.loppersumversterkt.nl. Deze website gaat over het versterken van woningen en andere gebouwen in Loppersum. Want als gevolg van de gaswinning en de aardbevingen wordt er op grote schaal gewerkt aan het versterken en verbeteren van huizen, scholen en andere gebouwen. De gemeente wil met deze website inwoners helpen om duidelijkheid te krijgen over wat er gebeurt in de dorpen, welke partijen daarbij betrokken zijn en waar mensen met vragen terecht kunnen. De website www.loppersumversterkt.nl is bedoeld voor alle inwoners en ondernemers uit de gemeente Loppersum en voor andere geïnteresseerden.

De website www.loppersumversterkt.nl is een initiatief van en wordt beheerd door de gemeente Loppersum. Daar waar dit voor inwoners relevant is, wordt ook informatie van de directe samenwerkingspartners verstrekt of wordt doorgelinkt naar de beschikbare informatie. Hiermee probeert de gemeente de inwoners zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond de versterking. Ook de huidige website www.loppersum.nl blijft bestaan, hier staat de overige gemeentelijke informatie.

Burgemeester Rodenboog: "Onze gemeente beschikt over 17 prachtige dorpen. Door nu in te zetten op het versterken en verbeteren van woningen, scholen en andere gebouwen, werken we aan dorpen waar het in de toekomst fijn leven is. Want nu we toch aan het werk zijn, proberen we gelijk een verbeterslag aan te brengen. Dit doen we door in te zetten op duurzaamheid als er gebouwd of versterkt wordt, of door het aanpassen en verfraaien van de openbare ruimte, maar ook door bijvoorbeeld het bouwen van flexibele kindcentra. Via www.loppersumversterkt.nl willen we onze inwoners zo volledig mogelijk informeren over wat er gaande is rond de versterking." 

Vooraankondiging en inspraak voorontwerp- bestemmingsplan Woondorpen

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum bekend dat het bestemmingsplan Woondorpen wordt voorbereid. Het bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van de actualisatie van de geldende bestemmingsplannen voor de dorpen Eenum, Garrelsweer, Garsthuizen, Startenhuizen, Huizinge, Leermens, Oosterwijtwerd, Stedum, Toornwerd, Westeremden, Westerwijtwerd, Wirdum/Wirdumerdraai, ‘t Zandt, Zeerijp en Zijldijk.

Inzage

• Het voorontwerp ligt gedurende acht weken op het gemeentehuis ter inzage, van 12 december 2017 tot en met 5 februari 2018;

• Het voorontwerp is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl , planidentificatienummer NL.IMRO.0024.05BP0000-VO01

Inspraak

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie kenbaar maken. Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u richten aan het college van Burgemeester en Wethouders gemeente Loppersum, Postbus 25, 9919 ZG Loppersum. Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken met

mevr. W. Glas of mevr. M. Kompaan, bereikbaar via telefoonnummer 0596-548200.

Het college van de gemeente Loppersum nodigt haar inwoners uit voor drie inloopavonden op:
- 16 januari in het dorpshuis van Eenum;
- 18 januari in het dorpshuis van Westeremden;

- 24 januari in het dorpshuis van ‘t Zandt
Tijdens deze bijeenkomsten kan in een persoonlijk
gesprek een reactie gegeven worden op het voorontwerpbestemmingsplan Woondorpen. Bij de drie inloopavonden kunnen inwoners van 16.00 uur tot 19.00 uur het voorontwerpbestemmingsplan inzien en hun reactie geven.

Vervolgprocedure

De reacties die in het kader van de inspraak worden ontvangen worden betrokken op het ontwerpbestemmings- plan. Indieners van een inspraakreactie zullen hierover schriftelijk worden geïnformeerd. Op het ontwerp- bestemmingsplan kunnen zienswijzen worden ingediend. Na behandeling van de zienswijzen stelt de raad het bestemmingsplan vast, waarna beroepsmogelijkheden openstaan bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State. 

Subsidie voor Wirdumer steilrand

Vijf Groninger dorpen krijgen vanuit het leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen en de provincie Groningen ruim 700.000 euro subsidie voor verbetering van de leefbaarheid en het versterken van cultuurhistorie en landschap. Daarmee is de 2e tender van het programma Dorpsvisies en Landschap van start. Het gaat om de dorpen Bedum, Mensingeweer, Onderdendam, Stedum en Wirdum. Landschapsbeheer Groningen begeleidt de uitvoering van het programma.

Dorpsvisies en landschap richt zich onder andere op het versterken van lint- en wierdedorpen in de negen aardbevingsgemeenten. In Bedum wordt de omgeving van de Waldadrift vergroend door de aanleg van bloemenweides, natuurvriendelijke oevers en een belevingsroute. En wordt de historische tuin van de Walfriduskerk opgeknapt. Mensingeweer wil het dorpskarakter versterken door de aanleg van groene entrees en het omvormen van de voormalige provinciale weg in een echte dorpsstraat met dorpsplein. Onderdendam gaat aan de slag met de aanleg van ommetjes en een buitenspeelplaats in het bos. In Stedum werken bewoners aan de vergroening en herinrichting van de historische haven aan de Stedumermaar om daar een sfeervol dorpsplein te ontwikkelen. Wirdum tenslotte wil de historische steilrand van de wierde behouden en herstellen en zo de archeologische waarden daarvan beschermen.

Samenwerking
In de dorpen werken bewoners nauw samen met gemeenten en andere organisaties om de plannen uit te voeren en is er breed draagvlak voor de plannen. Ook dragen de bewoners zelf bij aan de uitvoering van de projecten. Juist dat laatste versterkt de leefbaarheid; samen werken aan het verfraaien van je dorp.
Dorpsvisies en Landschap

Dit project is onderdeel van het programma Dorpsvisies en Landschap dat wordt uitgevoerd door Landschapsbeheer Groningen. Dorpsvisies en landschap is onderdeel van Kansrijk Groningen, waarin verschillende overheden en organisaties in allerlei programma’s werken aan de leefbaarheid in Groningen. De coördinatie van Kansrijk Groningen ligt bij Nationaal Coördinator Groningen. NAM financiert de programma’s. Ook de provincie Groningen draagt bij aan dit project. (Eemskrant)

 

 
Beno Hofman vertelt over historie Arend Apol
Fragment van 28 mei 2015 uit het programma 'De Centrale' op Radio Noord. In dit fragment vertelt historicus Beno Hofman over scheepsbouwer en 'pramenkoning' Arend Apol uit Wirdum. Met dank aan een foto van de website van Henk de Wilde