Nieuws / Mededelingen

Toelichting stemming bomen rondom de kerk

TOELICHTING

Er bereiken ons vragen, onduidelijkheden en opmerkingen over de stemming rondom de bomen.

Daarom deze aanvullende informatie.

De stemming wordt gehouden op verzoek van de SOGK (Stichting Oude Groninger Kerken)

SOGK is eigenaar van de grond en de kerk.

Zoals gebruikelijk in Nederland kan een eigenaar besluiten om bomen te planten op zijn terrein.

Hoewel het bij een goede verstandhouding vaak wel gebeurt, is overleg met de buren (of het hele dorp of stad) daarbij geen vereiste.

De SOGK wilde het dorp echter wel betrekken en heeft middels de dorpskrant aan ons dorp gevraagd, omdat zij toen zelf geen financiële middelen voor nieuwe aanplant hadden, dat initiatieven  van uit het dorp om herplant financieel toch mogelijk te maken van harte welkom waren.

Daarop hebben enkele dorpsbewoners de werkgroep “kerk in het groen” opgericht en een plan bedacht.

Over dat plan ontstond vervolgens onenigheid.

SOGK heeft daar op zijn minst een bijzondere rol in gehad.

Het resultaat is dat de werkgroep is opgestapt.

De status is nu dat er een plan is en dat SOGK dat wil gaan uitvoeren.

Echter gezien de onenigheid/verdeeldheid die was ontstaan heeft SOGK gevraagd aan DBW om in het dorp te peilen hoe men staat tegen over de herplant van bomen rondom de kerk.

Waarbij rekening wordt gehouden met de direct aanwonenden, gezien de complicaties in de afgelopen jaren met de oude bomen.

SOGK heeft aangegeven zich te houden aan het besluit van het dorp.

Ook bereiken ons signalen dat er geen onderhoud is geregeld voor de nieuwe bomen en dat de toekomstige kosten mogelijk voor het dorp zouden zijn.

Dat is niet juist. SOGK is onderhoudsplichtig en heeft een onderhoudscontract afgesloten voor alle bomen op hun terreinen. (Dat was vroeger niet zo)

Tenslotte de stemming.

Hier zijn vele varianten mogelijk.

Van iedereen tot alleen de directe buren tot niemand.

Want wie zouden er mogen stemmen? Hoeveel bewoners per huishouden? Leeftijdsgrens?

En wat is dan de leeftijdsgrens? En wat te doen met studerende kinderen die wel aan de leeftijdsgrens voldoen?

En hoe gaan we dat allemaal controleren? We hebben niet de beschikking over de Gemeentelijke Basis Administratie.

Indachtig het verzoek van de SOGK om de mening van het dorp te peilen, rekening houdend met de direct aanwonenden, is daarom besloten tot 1 stem per huishouden, en de directe buren (die er dagelijks daadwerkelijk last of plezier van hebben) 2 stemmen.

In het specifieke geval waarbij er op hetzelfde adres 1 voor en 1 tegen is, is het advies om een blanco stem uit te brengen. Voor de uitslag geeft dat uiteindelijk hetzelfde resultaat en laat toch zien dat er een stem is uitgebracht.

Stemming voor of tegen plan bomen rondom de kerk

De Stichting Oud Groninger Kerken (S.O.G.K.) heeft besloten om eventueel zelf bomen te gaan planten rond het kerkje van Wirdum. Ze wil hiervoor het dorp vragen om op een door hun voorgesteld plan uw mening te geven. Inspraak op het plan is niet mogelijk u kunt alleen voor of tegen stemmen. Als Wirdum voor stemt wordt het plan zo uit gevoerd. Stemt Wirdum tegen dan wordt dit plan niet uit gevoerd.  Het plan is ook  in te zien bij Eddie Rijnsewijn Kerkepad 2  (graag even van te voren bellen 573422) of Eiko Willemse Rijksweg 3.

Dorpsbelangen is gevraagd om hiervoor een stemming te houden in Wirdum. Omdat er nogal wat mensen op vakantie zijn of gaan is besloten om deze stemming schriftelijk te houden. Op 26 juni om 20.00 uur wordt dan in het dorpshuis de stemming bekendgemaakt en kort daarna de S.O.G.K. op de hoogte gesteld van de uitslag.

De spelregels:

- 1 Alleen dorpsbewoners of leden van Dorpsbelangen Wirdum mogen stemmen.

- 2 1 Stem per huishouden

- 3 2 stemmen per huishouden van direct aanwonenden

        Kerkepad

        Kerkeweg 22, 26, 29

        Fromaweg 1

        Eekwerderpad 3, 5

- 4 Uw Stem moet voorzien zijn van uw naam, adres en woonplaats.

- 5 U kunt alleen persoonlijk stemmen.

- 6 Uw stem kunt u versturen via de mail of post, of persoonlijk schriftelijk afgeven.

- 7 Uw stem moet voor 26 juni op een van de de onderstaande adressen binnen zijn:

Eddie Rijnsewijn Kerkepad 2 9917PR Wirdum, eddie.rijnsewijn@ziggo.nl                                      Eiko Willemse Rijksweg 3  9917 PS Wirdum cz04@ziggo.nl

Als uw stem niet voldoet aan een van bovenstaande punten zal hij niet worden meegeteld!

Namens dorpsbelangen Wirdum

Militaire oefening in Noord Nederland

Van 18 t/m 22 juni 2018 wordt een militaire oefening gehou- den in Noord Nederland, waaronder mogelijk ook in de gemeente Loppersum. De militairen verplaatsen zich bewapend met voertuigen door het gebied. Er wordt geen gebruik gemaakt van munitie of oefenmunitie. Als, ondanks alle voorzorgmaatregelen, schade door de oefening ontstaat, dan kan dit gemeld worden bij het ministerie van Defensie, CDC/JDV/sectie Claims, Postbus 9004, 3509 AA in Utrecht. Bereikbaar via 030-2180420 en jdvclaims@mindef.nl

 

De Chemokar rijdt op 2 en 3 juli

Klein chemisch afval (KCA) 

U kunt u als particulier hiervoor tot 22 juni vooraf aanmelden via :

0595-423190 of via ino@afvalbeheernoordgroningen.nl

U moet het KCA afgeven aan de chauffeur; het mag niet onbeheerd buiten worden gezet. 

De milieustraat is gevestigd aan de Westerhornseweg 22 in Usquert en is geopend op:

  • maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur;
  • de 1e zaterdag van de maand van 8.00 tot 12.00 uur.

 

“Laat het chagrijn niet overheersen”. Klankbordgroep Versterking Wirdum in oprichting.

De jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen mondde uit in een bespreking van de versterkingsoperatie in Wirdum. Het was snel duidelijk dat iedereen genoeg reden heeft om te mopperen op de NAM, het CVW, Den Haag, of wat niet al. Maar vanavond lieten meerdere mensen weten dat ze het stadium van het mopperen voorbij willen, om te onderzoeken welke kansen er voor het dorp komen door en tijdens de versterkingsoperatie.

Chaos

Laten we wel wezen, er is genoeg reden om bezorgd te zijn:
Wanneer het versterkingscircus hier van start gaat, is Wirdum één chaos. De verkeersstroom over de Kerkeweg zal vanaf eind april ter hoogte van nummer 16 a t/m f minimaal twee maanden hinder ondervinden en het kruispunt Fromaweg/Streeksterpad zal in de loop van dit jaar ook een knelpunt worden wegens de geplande werkzaamheden aan de omliggende woningen.

Hoe gaat Wirdum eruit zien als 60% van de woningen wordt herbouwd?

Samen sterk

Momenteel gaan veel mensen individueel om met schade en versterken. Dat was ook wat de NAM en het Centrum Veilig Wonen een sterke machtspositie gaf. Maar wanneer we als dorp meer samenwerken staan we als bewoners van Wirdum sterker in onze schoenen. De dorpen Overschild en Krewerd hebben uitgebreide plannen om de grootste problemen voor te zijn. Zou Wirdum ook niet zo'n dorpsvisie kunnen ontwikkelen? Hierom wil het bestuur van Dorpsbelangen graag een klankbordgroep in het leven roepen van dorpsbewoners, die willen inventariseren hoe het thema leeft bij de Wirdumers, welke vragen er zijn, welke oplossingen er kunnen worden bedacht, maar vooral hoe en of er animo is om als dorp plannen te maken om zelf het initiatief te houden tijdens de versterkingsoperatie.

Klankbordgroep

Het voorstel is om een klankbordgroep te vormen van zo'n 10 personen, die een paar keer bij elkaar komen, en daar omheen een grote groep mensen, waarmee contact gehouden wordt en die zorgen voor opbouwende input. Een aantal gedachten hierover werd al gedeeld:

Kunnen we ervoor zorgen dat Wirdum niet een heel andere uitstraling krijgt, als originele huizen worden vervangen door Vinex-woningen?

Hoe voorkom je dat je in het versterkingsproces een woning krijgt opgedrongen waar je zelf niet compleet achter staat?

Hoe tackle je de vergrijzing?
Hoe zorg je voor goede voorzieningen als een zorgcoöperatie, apotheek aan huis of een boodschappenservice voor ouderen. Hoe betrekken we de jeugd? Jongeren willen hier blijven. Kunnen we zorgen dat Wirdum een groen dorp wordt?

Meedoen?

Herken je deze vragen en ben je enthousiast geworden, (of wil je er meer over weten, praat er vooral ook over met je buren,) meld je dan aan bij Eddie Rijnsewijn (eddie.rijnsewijn@ziggo.nl). Het zou mooi zijn als ook jonge mensen en nieuwe dorpsbewoners zich aangesproken voelen om mee te doen. Maar ook de mensen uit de buitengebieden zijn van harte uitgenodigd. Voor veel jongeren is Wirdum hun dorp, ze zijn dus des te meer welkom om mee te praten over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van het dorp. Kijk naar de kansen. Samen staan we sterk.

Voorbeeld 1: Het witboek van Overschild

Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild wacht niet lijdzaam af tot de versterkingsgolf aanspoelt in hun dorp. Het heeft plannen vastgelegd in een witboek. Het is een soort handleiding waarin – vanuit de visie van de bewoner - keuzes zoals vertrek -ken, herbouw, versterken, geld- kwesties en de toekomst van Over- 0schild worden behandeld. Ook wor- den bewoners wegwijs gemaakt in de materie waar ze onvermijdelijk in terecht zullen komen. Hiermee kan dan ieder inhoudelijk en onderbouwd en met de vereiste assertiviteit het gesprek met NCG en CVW aangaan. 'Het is een ongevraagd proces waar we ons toch niet aan kunnen onttrekken'.

Voor meer informatie: http://overschild.nu/versterking-woningen-overschild/

Voorbeeld 2: Experiment Krewerd

Dit is een initiatief van architect Fons Verheijen. Hij vindt dat de gangbare
manier van versterken tekortschiet. Er wordt veel geld besteed aan het testen van woningen en aan het aanbrengen van levensreddende constructies. Na een beving van 5.0 is een woning alsnog waardeloos en bewoners hebben zelf niets in te brengen. In zijn plan krijgen alle (bijna vijftig) adressen in het dorp de beschikking over een eigen architect. De bewoners zijn zelf opdrachtgever en staan zelf centraal. Veiligheid, duurzaamheid en persoonlijke woonwensen staan voorop. De architect helpt de blik van de eigenaar-bewoner te verruimen en goede keuzes te maken.

Door de inwoners wordt verder een dorpsplan ontwikkeld. Ze krijgen hierbij ondersteuning van professionals: een stedenbouwkundige, een landschapsontwerper, een cultuurhistoricus, een woonsocioloog en een energiedeskundige. In het dorps- plan wordt rekening gehouden met de geschiedenis en de ruimtelijke en sociale structuur van Krewerd. Maar ook met ontwikkelingen op het gebied van bevolkingskrimp, zorg en energie- transitie. De inwoners van Krewerd beseffen terdege dat hun dorp flink op de kop komt te staan, daarom wordt ook gezorgd voor professionele geestelijke verzorging.

Gratis hondenpoepzakjes

Van de gemeente:

In de week van 26 tot en met 30 maart gaan we in alle dorpshuizen afvalzakjes verspreiden zodat hondenbezitters de hondenuitwerpselen kunnen opruimen. Deze zakjes zijn biologisch afbreekbaar en zijn gratis beschikbaar voor alle hondenbezitters. In Garrelsweer zijn de zakjes af te halen in het café, in de overige dorpen liggen de zakjes in de dorpshuizen. Met elkaar gaan we voor een schonere openbare ruimte in onze gemeente!

Gemeente komt met kaders voor openbare ruimte na versterking

In de gemeente Loppersum worden op veel plekken woningen versterkt. Als de werkzaamheden klaar zijn, wordt de openbare ruimte hersteld naar de staat van vóór de versterking. Maar soms zijn er wensen om net wat meer te doen dan enkel herstel. Omdat (ook financieel) niet alle wensen kunnen worden gehonoreerd, komt de gemeente nu met het Afwegingskader- en Kaderplan Openbare Ruimte. Via dit instrument wordt antwoord gegeven op de vraag hoe de gemeente omgaat met herstelwerkzaamheden van de openbare ruimte na versterking.

Wethouder Pier Prins (Openbare Ruimte): "Dit instrument biedt ons handvatten om tot een gewogen beslissing te komen. Enerzijds luisteren we graag naar de wensen van inwoners. We merken dat inwoners regelmatig wensen hebben om naast de woningen ook de omgeving aan te pakken. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat omwonenden graag willen dat naast herstelwerkzaamheden ook het groen wordt verfraaid. Anderzijds willen we zoveel mogelijk aansluiten op de reguliere onderhoudscyclus. Daarvoor hebben we nu dus een beslisboom. Daarin spelen verschillende factoren mee. Bijvoorbeeld of er onlangs nog aanpassingen gedaan zijn en of het vervangen van de riolering een hoge prioriteit heeft. Ook de verkeersfunctie en de technische staat van wegen spelen een rol.

Het plan is te vinden op:

https://www.loppersum.nl/portal/laatste-nieuws_41255/item/gemeente-komt-met-kaders-voor-openbare-ruimte-na-versterking_39946.html

 

Acteurs gezocht!!

Het seizoen is bijna ten einde. Nog even een nabeschouwing en een leuke afsluiter in het vooruitzicht kunnen we terug kijken op een zéér geslaagd seizoen.

Ook voor de familie, vrienden, collega's en dorpsgenoten, we hopen dat jullie genoten hebben en dat we jullie volgend haar weer mogen verwelkomen en wij jullie weer vermaken mogen met een opvoering.

Tevens kunnen wij altijd nog mensen gebruiken. Het moet je wel leuk lijken natuurlijk en met ons een uitdaging aan willen gaan om te gaan knallen op het podium natuurlijk.
We starten weer in september en we repeteren op de woensdag avond in het Dorpshuis te Wirdum. Wil je meer info over hoe en wat dan kun je contact opnemen met Alberta Pestman 0596-573069.

Een boek over Wirdum

Het idee leefde al lang, een boek over de geschiedenis van Wirdum. Judith Zijlstra en Toy van Nulck, beiden redacteuren van de dorpskrant, doken in de geschiedenis van ons dorp. Inspiratiebronnen daarbij waren de verzameling oude foto's van Henk de Wilde en alles wat er de afgelopen dertig jaar geschreven is in “Rondom Wirdum”.

Het kan 

Nu, na drie jaar lezen, googelen, raadplegen van archieven en schrijven kunnen we dit realiseren. Henk de Wilde gaat de illustraties verzorgen en we vonden Helga de Rooy bereid om de vormgeving voor haar rekening te nemen. Het wordt een verhaal in foto's en tekst over ons dorp, vanaf het ontstaan van Wirdum tot en met de twintigste eeuw. Geen diepgravende wetenschappelijke studie, maar gewoon een gezellig boek om in te bladeren met veel mooie oude foto's en voor wie wat meer wil weten verhalen en anekdotes uit de rijke geschiedenis van ons dorp.

Uw hulp nodig

Hoewel we al veel materiaal hebben, zijn we nog niet volledig. Zo hebben we bijvoorbeeld wel veel verhalen uit de oorlog, maar bijna geen beeldmateriaal. Wie heeft er nog foto's uit die tijd. Ook uit een recenter verleden zoeken we foto's en verhalen. Het kleuterbusje, de aanleg van de riolering, de eerste jeugdweken, het cabaret, de spooktochten, de touwtrekvereniging, festiviteiten rond bevrijdings- en Koninginnedag etc. Ook grappige gebeurtenissen en anekdotes zijn meer dan welkom. Die hoeven niet door jullie zelf te worden geschreven, Judith en Toy zijn graag bereid langs te komen om er een mooi verhaal van te maken. Foto's hoeft u niet af te staan. Henk wil ze graag bij u ophalen (mits u niet te ver weg woont) om ze thuis te scannen, u krijgt ze dan meteen weer terug.

Dit jaar nog

We hebben ons ten doel gesteld dit jaar het boek uit te geven. Er moet nog veel werk verzet worden, en we willen het wel zorgvuldig doen. Het boek is voor 80% klaar. Daarom een oproep aan alle Wirdumers en oud dorpsgenoten voor aanvul- lend beeldmateriaal en interessante en leuke verhalen!

Adressen

Voor beeldmateriaal kunt u terecht bij
Henk de WIlde: email: henkdew@ziggo.nl

Voor verhalen, anekdotes etc. 

Judith Zijlstra, email: crielaard@tokui.biz

Toy van Nulck email: avannulck@online.nl

Beno Hofman vertelt over historie Arend Apol
Fragment van 28 mei 2015 uit het programma 'De Centrale' op Radio Noord. In dit fragment vertelt historicus Beno Hofman over scheepsbouwer en 'pramenkoning' Arend Apol uit Wirdum. Met dank aan een foto van de website van Henk de Wilde