Nieuws / Mededelingen

Militaire oefeningen in Noord Nederland

Van 23 t/m 27 oktober 2017 wordt een militaire oefening gehouden in een deel van Noord Nederland, waaronder mogelijk ook in de gemeente Loppersum. De militairen verplaatsen zich bewapend met voertuigen door het gebied. Er wordt geen gebruik gemaakt van munitie of oefenmunitie. Als, ondanks alle voorzorgmaatregelen, schade door de oefening ontstaat, dan kan dit gemeld worden bij het ministerie van Defensie. Bereikbaar via telefoonnummer 030 - 218 04 20 of via e-mailadres jdvclaims@mindef.nl

Taalvrijwilligers gezocht voor Taalhuizen

De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum zijn op zoek naar Taalvrijwilligers voor de Taalhuizen in de drie gemeenten. Dit zijn vrijwilligers die één op één, of in kleine groepjes, mensen helpen om beter te leren lezen, schrijven of spreken. Als taalvrijwilliger hoef je geen taalwonder te zijn. Wel is het belangrijk dat je geduld hebt en dat je het leuk vindt om mensen te helpen. 

Noorderpoort en Stichting Lezen en Schrijven

Als vrijwilliger in het Taalhuis werk je in de meeste gevallen in de bibliotheken van de drie gemeenten. Voor vrijwilligers is er begeleiding door een Taalhuiscoördinator vanuit Noorderpoort. Vrijwilligers bepalen zelf hoeveel tijd zij besteden aan het vrijwilligerswerk. Dat kan variëren van een uurtje tot meerdere dagdelen per week. Taalvrijwilligers worden zoveel mogelijk gekoppeld aan mensen uit de eigen gemeente. Een belangrijk uitgangspunt is dat beide partijen een goed gevoel bij elkaar hebben. Er wordt gewerkt met leermiddelen van de Stichting Lezen en Schrijven.

 

Voorlichtingsbijeenkomst op 18 oktober 
Woensdagochtend 18 oktober 2017 zijn geïnteresseerden welkom bij een voorlichtingsbijeenkomst over het werk van een taalvrijwilliger. De bijeenkomst wordt gehouden in de nieuwe bibliotheek van Appingedam (Professor Cleveringaplein 5, Appingedam). De inloop is vanaf 10.00 uur, de bijeenkomst begint om 10.30 uur. Opgeven kan via aj.degraaf@noorderpoort.nl. Kunt u niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn, maar u wilt toch vrijwilliger worden? Dan kunt u contact opnemen met André de Graaf, via 0596-692929 of bovenstaand e-mailadres.

Gratis ophalen grof snoeiafval

Dit najaar is er weer de mogelijkheid om grof snoeiafval gratis bij u thuis door de gemeente te laten ophalen.

Grof snoeiafval is het particuliere tuinafval dat niet in uw groene container voor gft-afval past; dit zijn takken tot polsdikte, in bundels aangeboden tot maximaal 2 m3 (geen boomstronken). De hoeveelheid is vergelijkbaar met zo'n 8 groene containers. Wilt u gebruik maken van deze extra service, dan dient u dit vooraf aan te melden. Het grof snoeiafval wordt dan in de periode van maandag 30 oktober tot en met vrijdag 3 november door de gemeente gratis bij u thuis opgehaald.

Aanmelden

Aanmelden doet u bij de gemeente via telefoonnummer 0596-548200, dit kan tot en met donderdag 26 oktober.

Subsidie voor Wirdumer steilrand

Vijf Groninger dorpen krijgen vanuit het leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen en de provincie Groningen ruim 700.000 euro subsidie voor verbetering van de leefbaarheid en het versterken van cultuurhistorie en landschap. Daarmee is de 2e tender van het programma Dorpsvisies en Landschap van start. Het gaat om de dorpen Bedum, Mensingeweer, Onderdendam, Stedum en Wirdum. Landschapsbeheer Groningen begeleidt de uitvoering van het programma.

Dorpsvisies en landschap richt zich onder andere op het versterken van lint- en wierdedorpen in de negen aardbevingsgemeenten. In Bedum wordt de omgeving van de Waldadrift vergroend door de aanleg van bloemenweides, natuurvriendelijke oevers en een belevingsroute. En wordt de historische tuin van de Walfriduskerk opgeknapt. Mensingeweer wil het dorpskarakter versterken door de aanleg van groene entrees en het omvormen van de voormalige provinciale weg in een echte dorpsstraat met dorpsplein. Onderdendam gaat aan de slag met de aanleg van ommetjes en een buitenspeelplaats in het bos. In Stedum werken bewoners aan de vergroening en herinrichting van de historische haven aan de Stedumermaar om daar een sfeervol dorpsplein te ontwikkelen. Wirdum tenslotte wil de historische steilrand van de wierde behouden en herstellen en zo de archeologische waarden daarvan beschermen.

Samenwerking
In de dorpen werken bewoners nauw samen met gemeenten en andere organisaties om de plannen uit te voeren en is er breed draagvlak voor de plannen. Ook dragen de bewoners zelf bij aan de uitvoering van de projecten. Juist dat laatste versterkt de leefbaarheid; samen werken aan het verfraaien van je dorp.
Dorpsvisies en Landschap

Dit project is onderdeel van het programma Dorpsvisies en Landschap dat wordt uitgevoerd door Landschapsbeheer Groningen. Dorpsvisies en landschap is onderdeel van Kansrijk Groningen, waarin verschillende overheden en organisaties in allerlei programma’s werken aan de leefbaarheid in Groningen. De coördinatie van Kansrijk Groningen ligt bij Nationaal Coördinator Groningen. NAM financiert de programma’s. Ook de provincie Groningen draagt bij aan dit project. (Eemskrant)

 

 

Verspreiding jodiumtabletten

 In de week van 2 oktober ontvangen 1,2 miljoen huishoudens die wonen binnen een straal van 100 kilometer van een kernreactor een kaart in de brievenbus. Op de kaart wordt aangekondigd dat mensen op dat adres tussen 10 en 25 oktober een doosje jodiumtabletten ontvangen die ze goed moeten bewaren. Dit geldt ook voor inwoners van de gemeente Delfzijl, Appingedam, Slochteren en de gemeente Loppersum. Dit gebied ligt binnen een straal van 100km vanaf de kerncentrale in het Duitse Lingen.

Aan huis

Sinds 1987 heeft de Nederlandse overheid al een landelijke voorraad met jodiumtabletten, die liggen voor een groot deel centraal opgeslagen. Met het beschikbaar stellen van de jodiumtabletten onder de risicogroepen volgt Nederland de richtlijnen van het Internationaal Atoom en Energie Agentschap. Het advies is om de distributie van jodiumtabletten voor te bereiden in een straal tot 100 kilometer van een kernreactor. Hoe staat ieder land vrij. In 2014 heeft minister Kamp van Economische Zaken besloten deze richtlijn te volgen en daarbij aan te sluiten bij de ons omringende landen. Daarmee zorgt Nederland dat we vergelijkbare maatregelen treffen als in België en Duitsland.

 

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op voorspraak van onder andere de Veiligheidsregio’s en de GGD/GHOR besloten een deel van deze voorraad aan huis te verspreiden. Jodiumtabletten zijn dan direct bij de hand ten tijde van een kernongeval. Dat scheelt de hulpdiensten kostbare tijd. De maatregel is niet gericht op een specifieke dreiging. Het kabinet acht de kans op een nucleair ongeval net zo klein als voorheen. Nucleaire installaties moeten aan strenge veiligheidseisen voldoen. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming ziet daarop toe.

Drie doelgroepen

De tabletten worden gestuurd aan mensen tot en met 40 jaar die binnen de 0 tot 20 kilometer van een kernreactor wonen. En huishoudens met kinderen tot 18 jaar die binnen de 20 tot 100 kilometer van een kernreactor wonen. Het verschil heeft te maken met de afstand van de kernreactor, de leeftijd en de werking van de schildklier. Hoe verder van de kernreactor hoe lager de mogelijke blootstelling aan radioactief jodium. En hoe ouder iemand is, hoe kleiner de kans op het ontwikkelen van schildklierkanker door radioactief jodium.

Zwangere vrouwen van alle leeftijden behoren ook tot de doelgroep. Zij kunnen bij een kernongeval tabletten innemen ter bescherming van hun ongeboren kind. Ze kunnen vanaf 9 oktober 2017 jodiumtabletten kopen bij apotheken en drogisterijen (adviesprijs € 2,95). Zij krijgen hierover informatie in de folder Zwanger die ze ontvangen bij hun eerste bezoek aan de verloskundige of gynaecoloog. Ook mensen die niet tot de risicogroep behoren maar graag tabletten in huis willen hebben, kunnen die kopen bij apotheek of drogist.
De tabletten bieden alleen bescherming tegen opname van radioactief jodium door de schildklier, niet tegen andere radioactieve stoffen die vrij kunnen komen. Ze zijn dan ook een aanvulling op andere mogelijke maatregelen zoals schuilen of evacueren als een kernongeval plaatsvindt.

Voor vragen en meer informatie kunnen mensen kijken op de website: www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl.

Baggerwerk Damsterdiep

De komende tijd wordt het Damsterdiep gebaggerd. Met het slib dat hiermee vrijkomt kan later de kade van het Eemskanaal worden versterkt. Door het baggeren wordt ook de waterdoorvoer en de diepgang verbeterd. 

Het te baggeren traject loop vanaf het viaduct te Winneweer  tot aan gemaal de Drie Delfzijlen in Delfzijl. In totaal wordt er 173.000 m³ gebaggerd. Hiervan wordt circa 172.000 m³ via een persbuis door het water getransporteerd naar een depot in Garmerwolde. De overige vervuilde bagger wordt afgevoerd naar een speciaal hiervoor ingerichte verwerkingslocatie. In opdracht van het waterschap Noorderzijlvest zal aannemer 

J.P. Schilder bv binnenkort beginnen met het baggerwerk. MUG ingenieursbureau verzorgd de uitvoeringsbegeleiding namens het waterschap. Het baggeren zelf duurt zo’n tien maanden en vindt grotendeels buiten het vaarseizoen plaats: van eind september 2017 tot eind juli 2018.


Uitvoering vanaf het water

De uitvoering van de baggerwerkzaamheden vindt plaats vanaf het water (dus niet vanaf de oever), zodat kaden niet belast worden. De meeste baggerspecie wordt ontgraven middels een cutterzuiger. De zuiger baggert de baggerspecie en verpompt deze naar de depotlocatie. Er wordt een persleiding in het water toegepast om de baggerspecie te verpompen naar het depot in Garmerwolde.

Een gedeelte van de baggerspecie uit Delfzijl (ca. 1.000 m³) wordt ontgraven met een kraan op een ponton, die de baggerspecie via kleine boten (‘beunbakken’) door een duwboot naar een overslaglocatie transporteert. Vanaf daar wordt de baggerspecie afgevoerd naar een erkende verwerker.


Inloopavond

Op 20 september was er een algemene informatieavond ‘baggeren Damsterdiep’ in het dorpshuis in Garrelsweer. Op 27 september vindt er nog een tweede informatieavond plaats in het dorpshuis in Wirdum van 18.30 uur tot 20.00 uur. Belanghebbenden die op 20 september verhinderd waren, zijn uiteraard van harte welkom op deze tweede informatieavond.

Inloopuur tijdens de uitvoering werkzaamheden

Iedere woensdag, tijdens de uitvoering (vanaf week 38 – woensdag 27 september), is er een inloopmoment van 15.00 uur tot 16.30 uur in de keet van J.P. Schilder BV, op het terrein van klussenbedrijf Timmers, Stadsweg 99A in Garrelsweer. U kunt dan langskomen wanneer u meer informatie wilt, of wanneer zich ongewenste situaties voordoen, maar ook wanneer u tevreden bent horen wij dit graag van u. Tijdens dit inloopmoment is in ieder geval onze uitvoerder of omgevingsmanager en de begeleiders van de uitvoering aanwezig.

Heeft u eigendommen in het water?

Er komt een tijdelijke persleiding op de bodem van het Damsterdiep (van Garmerwolde tot Delfzijl) te liggen, om de baggerspecie naar het depot te transporteren. Om de exacte ligging van de persleiding te bepalen, verzamelen wij de contactgegevens van objecten (steigers, boten, etc.) in het Damsterdiep. Wij hebben een bagger-website ontwikkeld, waar u uw eigendommen digitaal kunt aangeven en de voortgang van het project kunt volgen. Vriendelijk vragen wij u om op deze website uw eigendommen te registreren: www.registratiedamsterdiep.nl

Tijdens de werkzaamheden kunt u ook op deze website inloggen om te zien waar de cutterzuiger zich op dat moment bevindt en of er bijzonderheden zijn. Mocht u nog vragen hebben over deze website, helpen wij u graag en kunt u contact opnemen met aannemer J.P. Schilder BV. 

Informatie: J.P. Schilder B.V., tel: 072-5021964

Website Wirdum in Webarchief

Sinds begin van dit jaar wordt de website van de vereniging Dorpbelangen Wirdum gearchiveerd. www.wirdum-gn.com  Het archiveren gebeurt een maal per maand waardoor informatie op de website soms langer op de website zal staan dan u gewend bent. Dit zal met name  invloed hebben op de pagina’s nieuws en dorpse activiteiten. De website heeft zich aangemeld bij het Webarchief Groningen, een onderdeel van het RHC Groninger archieven.

Wat is het Webarchief Groningen?

Het Webarchief Groningen is een verzameling websites van Groningse stichtingen, verenigingen, bedrijven en personen en over Groningse onderwerpen. Het is de bedoeling dat de collectie een representatief beeld geeft van het leven en werken van Groningers op internet. De websites en blogs worden zo compleet mogelijk gearchiveerd, inclusief vormgeving, beeld- en geluidsmateriaal en links. Daardoor blijven de websites functioneel en ogen en werken ze als echte websites. Door het archiveren maandelijks te herhalen, ontstaan er meerdere momentopnamen van dezelfde website. In de loop van dit jaar wordt de collectie uitgebreid tot zo’n 1000 websites.

Reanimatiecursus voor inwoners van Wirdum

Wist u, dat jaarlijks zo’n 10.000 mensen gereanimeerd worden  in Nederland, dit ten gevolge van een hartstilstand? En dat dit neerkomt op zo’n 200 reanimaties  per week? De meeste reanimaties gebeuren in en om de woning, en dan komt het er op aan zo snel mogelijk te reageren! 

Van de activiteitencommissie van Dorpsbelangen (Gea Spijk en Anita Overzet) was het dan ook een fantastisch initiatief, om een Reanimatiecursus voor Wirdum “op poten te zetten”. Want onze hulp kan elk moment, voor een mededorpsbewoner, nodig zijn en daarbij telt iedere seconde! 

Wirdum, …Gemeente Loppersum

Stel, iemand uit ons dorp krijgt een hartstilstand. U belt dan meteen met de meldkamer van 112. U zegt duidelijk uw naam, adres en woonplaats. Vermeld daarbij wel duidelijk, dat het om Wirdum in de Gemeente Loppersum gaat. (Want er zijn nog twee andere Wirdums). De Meldkamer Ambulancezorg stuurt dan altijd twee ambulances naar het slachtoffer. De ambulance heeft echter zo’n 10 minuten nodig om bij het slachtoffer te komen, terwijl met elke minuut de overlevingskans daalt met 5 – 10%. En reanimatie moet wel binnen 6 minuten gestart worden. U begrijpt daarom wel, dat reanimatie van een burgerhulpverlener, uit ons eigen dorp, en het toedienen van een schok met een AED, van levensbelang kunnen zijn!

Hartslag Nu

Om die vrijwillige hulpverleners te alarmeren is er door een groot aantal ambulancediensten samen een systeem ontwikkeld, en die heet: “Hartslag Nu”. Deze is gekoppeld aan het systeem van de Meldkamer Ambulancezorg. Als er een melding binnenkomt bij de Meldkamer worden er, behalve die ambulances, ook een groep burgerhulpverleners  gealarmeerd. De hulpverleners voor Wirdum, ontvangen een oproep, via een speciale app, op hun smartphone. Bij gebruik van die app, wordt er rekening mee gehouden dat zij binnen zes minuten bij een slachtoffer kunnen zijn. Deze app alarmeert niet alleen, ze wijzen de burgerhulpverleners ook de weg en geven aan in welk tempo gereanimeerd moet worden.

Omdat vrijwilligers verhinderd kunnen zijn, worden er altijd meerdere mensen tegelijkertijd gealarmeerd. Dit is nodig, omdat men streeft om binnen die 6 minuten een reanimatie op te starten en een schok te geven met een AED.

Reanimeren redt levens. En een burgerhulpverlener kan het verschil maken. Op het moment van schrijven is er voor ons dorp nog geen AED aangeschaft. Maar we zijn bezig, om er zo snel mogelijk een aan te schaffen.  De locatie waar de AED kan worden afgehaald is ook nog niet duidelijk. U wordt uiteraard, via Rondom Wirdum, zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht wat de locatie wordt. 

Reanimatiecertificaat

De twaalf cursisten uit ons dorp, die zich voor deze dag hadden aangemeld, hebben deze dag als “intensief”, maar ook als “mooi” en “zeer nuttige”ervaren. We hebben niet alleen theorie- en praktijkles gehad in ons dorpshuis (zowel reanimatie als aanbrengen en bedienen van een AED), maar hebben ook drie verschillende situaties nagespeeld, op drie verschillende woonadressen in ons dorp.

We zijn nu allen in het bezit van een geldig reanimatiecertificaat en zijn opgeleid volgens de richtlijnen van de Nederlands Reanimatie Raad. Nu nog de aanmelding via de website.

Eigenlijk zouden zoveel mogelijk dorpelingen deze cursus moeten volgen, zodat  “als elke seconde telt” de grootste kans op overleven geboden wordt aan een mededorpsbewoner!

Indien meer mensen in ons dorp zich als burgerhulpverlener willen opgeven kan dit via de site: www.groningenhartveilig.nl.

 

Dam op. Uitzending 19 maart RTV Noord

Wiebe Klijnstra gaat Dam Op in Wirdum, gemeente Loppersum. In het dorp, dat op twee wierden ligt, bezoekt hij de paardenmelkerij van Cor de Winter. Haflingers blijken uitermate geschikt om gemolken te worden en Cor vertelt Wiebe waarom dat zo is. Paardenmelk werd al in de oudheid gebruikt als voedend, afweerversterkend en energievergrotend middel. Bovendien ondersteunt het de spijsvertering. Amateurfotograaf Henk de Wilde heeft 600 foto’s van dorpsgenoot Catharina Vledder-Bolhuis (1905-2000). De opnamen zijn uit de periode 1963-1978 en werden door haar met een zogenaamd boxje gemaakt. Mevrouw Vledder begon met fotograferen in Noorddijk bij Groningen en verlegde haar werkterrein daarna naar Wirdum. Doordat al haar foto’s voorzien zijn van een datum, is er een mooi tijdsbeeld door de jaren heen ontstaan. Freek van Krieken kweekt al 25 jaar met passie mini-orchideeën en heeft er een kas vol van. De soms zeldzame en zo dure uitheemse bloemen. (Uitzending 19 maart)

http://www.rtvnoord.nl/tv/programma/10050/Dam-Op/aflevering/2733

 

Radio Noord was op 3 januari 2016 in Wirdum

Klik op onderstaande link om de uitzending te beluisteren:

http://www.rtvnoord.nl/radio/programma/20110/Noordmannen/aflevering/1888

Beno Hofman vertelt over historie Arend Apol
Fragment van 28 mei 2015 uit het programma 'De Centrale' op Radio Noord. In dit fragment vertelt historicus Beno Hofman over scheepsbouwer en 'pramenkoning' Arend Apol uit Wirdum. Met dank aan een foto van de website van Henk de Wilde