Technieklessen

Programmeren vanaf 13 september

Programmeren staat weer op de agenda voor de maandagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur.

Wie nog weinig ervaring heeft met programmeren start met het programmeren van een mBot. Als dit goed lukt is de volgende stap het pprogrammeren van een Arduino schakelbord. Hiermee kun je bijvoorbeeld een alarm aansturen. Gaat ook dit goed dan kan de stap worden gemaakt naar processing. Deelnemers leren dan zelf code schrijven.

Minicursussen hout en elektronica vanaf 16 september

De donderdagmiddag staat in het teken van hout en elektronica. Vanaf 16 september starten er verschillende minicursussen. Deelnemers kiezen een cursus die ze leuk vinden waarna ze meerdere weken aan hetzelfde werkstuk werken. In iedere cursus staat een bepaalde techniek centraal plus de bijbehorende gereedschappen. De minicursussen vinden plaats van 15.00 uur tot 17.00 uur.

De komende periode kunnen deelnemers kiezen uit twee cursussen: 'Expeditie Elektronica' en 'Mijn Magische Miniwereld'.

Meidenmiddag op 21 september

Op dinsdagmiddag 21 september, van 14.45 tot 17.00 uur draait alles om meisjes. Tijdens deze meidenmiddag bestaat ook de begeleiding uit alleen maar dames. Maar wel speciale dames. Ze hebben namelijk allemaal een technische opleiding afgerond en werken nu bij een groot tech-bedrijf in de regio Eemsdelta. Meisjes die geïnteresseerd zijn in techniek en willen weten hoe het is om bij een technisch bedrijf te werken kunnen deze middag al hun vragen stellen. Uiteraard is er ook tijd om een mooi werkstuk te maken.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over de activiteiten en aanmelden is te vinden op de website van De Jonge Onderzoekers.

Programmeren

Minicursussen hout en elektronica

Meidenmiddag
Appingedam, 15 juli 2021

Gemeente wil komende jaren roekenoverlast aanpakken

Op een aantal plaatsen in de gemeente Eemsdelta veroorzaken roeken (dat zijn kraaiachtige vogels) overlast. Vooral de grote kolonies met roeken maken tijdens het broedseizoen ontzettend veel geluid. Roeken krassen vooral tijdens de schemer, dan zijn ze actief. In de zomer stoppen ze pas rond 23:00 uur en rond 5:00 uur beginnen ze weer. Ook hun uitwerpselen en takafval kunnen zorgen voor overlast. De gemeente mag niet zomaar roeken verjagen. De roek is namelijk een beschermde diersoort. Op dit moment werkt de gemeente aan een roekenbeheerplan. Dit plan is nodig om van de provincie Groningen toestemming te krijgen om de roeken te mogen verjagen.

Beschermde diersoort

De roek is beschermd onder de Wet natuurbescherming. Provincies zijn het bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming. Dit betekent dat de provincie Groningen beslist over wat wel en niet kan qua roekenverjaging in de gemeente Eemsdelta. Om toestemming te krijgen, moet er een roekenbeheerplan zijn gemaakt. In zo'n plan staan onder andere alle overlastlocaties en een verhuisplan naar beheerlocaties.

 

Een roek laat zich niet makkelijk sturen

De roek verjagen is een lastige klus omdat de dieren zich niet makkelijk laten sturen. Daarom wordt vaak een combinatie van acties uitgevoerd om de kans van slagen te verhogen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het snoeien van bomen, het verplaatsen van nesten, schijnen met knipperende lampen, afschrikken door plotselinge geluiden of het inzetten van natuurlijke vijanden (grote roofvogels). Het is belangrijk dat omwonende niet zelf de roeken gaan verjagen. Dit kan het plan in de war schoppen en zelfs averechts werken.

 

Meer informatie

Op dit moment wordt het roekenbeheerplan gemaakt. De gemeente dient het plan in juli 2021 in bij de provincie Groningen. Als de provincie het roekenbeheerplan goedkeurt, kunnen we volgend jaar beginnen aan het vierjarige project om de overlast door roeken aan te pakken. Op Eemsdelta.nl/roeken staat meer informatie.  


Appingedam, 15 juli 2021

Eemsdelta ontvangt € 18,5 miljoen uit het Volkshuisvestingfonds

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de gemeente Eemsdelta een bijdrage van 18,5 miljoen euro toegekend voor het verbeteren van de particuliere woningvoorraad. Met dit bedrag kunnen ongeveer 800 woningen aangepakt worden.

 

Volkshuisvestingsfonds

Het ministerie van BZK heeft voor alle gemeenten en regio's via het Volkshuisvestingsfonds eenmalig € 450 miljoen beschikbaar gesteld. Het fonds is bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare gebieden te verbeteren. Het fonds sluit aan op de klimaatdoelen, het verbeteren van de woonomgeving en moet zorgen voor een lagere energierekening. Wethouder Annalies Usmany-Dallinga is zeer verheugd dat de aanvraag van de gemeente volledig is toegekend. "In een kort tijdsbestek is het ons dankzij een goede samenwerking met onze  woningcorporaties, KAW, provincie en het ministerie van BZK gelukt een aanvraag in te dienen. Een aanvraag die laat zien dat we voor een omvangrijke opgave staan in onze gemeente. Dat het fonds voorziet in de behoefte blijkt onder andere uit het feit dat het fonds fors is overvraagd. Dit vraagt om vervolggesprekken met het ministerie van BZK, om het structureel op de agenda te krijgen."

 

Plan van Aanpak

In de gemeente Eemsdelta komt op basis van de voorwaarden een deel van de particuliere woningvoorraad in aanmerking voor verbetering. Het gaat om woningen die dringend verbetering behoeven op het gebied van onderhoud, energieverbruik en woonkwaliteit. Ongeveer de helft van deze woningen wordt aangepakt in het kader van het versterkingsprogramma. Een groot deel van de particuliere woningen blijft echter achter bij deze verbetering. Die aansluiting is niet alleen technisch maar ook sociaalmaatschappelijk van belang. Om de vicieuze cirkel te doorbreken is een aanvraag ingediend om met circa 800 woningen in de meest urgente gebieden in onze gemeente een start te maken. Annalies Usmany-Dallinga: "De komende periode gaan we samen met onze partners een plan van aanpak maken. De begeleiding en ondersteuning van de particuliere woningbezitter vormt hierbij het vertrekpunt. Samen maken we hun woning toekomstbestendig en verlagen we de energierekening. Ik vind het zeer belangrijk dat we hier gezamenlijk in optrekken."