Voormalige steenfabriek Rusthoven moet paradijsje voor vleermuizen worden

Met spanning volgen vleermuisliefhebbers de werkzaamheden bij de voormalige steenfabriek Rusthoven bij Wirdum. Dat moet voor de zoogdieren een onderkomen worden voor de winter. Maar er is wel haast bij.

Vóórdat de vleermuizen binnenkort aan hun winterslaap beginnen, moet het dak van de fabriek zijn gesaneerd. Daar wordt momenteel asbest verwijderd. Het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert, doet dat nu in een hogere versnelling.

'Als ze de sokken er in zetten, gaat het vast lukken!', zegt Klarissa Nienhuys van de Vleermuiswerkgroep Groningen. 'Vleermuizen mogen in hun winterverblijf niet gestoord worden. Dat gebeurde in 1980 en toen bleef maar één procent van de populatie over, dat willen we niet nog een keer.'

'Het potentieel is fantastisch'

Afgelopen jaren overwinterden er rond de tien vleermuizen in de voormalige steenfabriek. Dat zouden er veel meer kunnen zijn, maar de omstandigheden waren er niet ideaal voor de dieren.

'Het was er door weer en wind beschadigd. Het potentieel van deze ringoven is fantastisch', stelt Nienhuys. 'In België is een soortgelijke, daar waren na renovatie van het ene op het andere jaar geen dertig, maar driehonderd vleermuizen.'

De voormalige steenfabriek kwam vorig jaar in het bezit van Het Groninger Landschap. (RTV-Noord)

 


Het Groninger Landschap schoont terrein steenfabriek Rusthoven

Het Groninger Landschap start maandag 17 augustus met het opschonen van het terrein van steenfabriek Rusthoven in Wirdum. Daarbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de op het terrein aanwezige broedvogels en vleermuizen.

 

Rusthoven is de enige overgebleven steenfabriek met ringoven in de provincie Groningen. Het Groninger Landschap, sinds begin 2019 eigenaar van de steenfabriek en het omliggende terrein, wil dit industriële erfgoed dat herinnert aan de Groningse baksteenindustrie, voor de toekomst bewaren.

 

Kosten van de saneringswerkzaamheden

De natuurbeschermer wil het terrein saneren en opruimen, de ringoven conserveren, aanwezige vleermuizen beschermen en het terrein openstellen voor publiek. Om een goede inschatting te kunnen maken van de kosten van de saneringswerkzaamheden, wordt het terrein eerst opgeschoond.

Broedvogels en vleermuizen

Het opschonen bestaat uit het snoeien van planten en bomen. Dit gebeurt onder begeleiding van ecologisch adviesbureau Ecosensys; om eventueel aanwezige broedvogels niet te verstoren.

Een groot aantal bosschages en bomen blijft ongemoeid: voor de aanwezige vleermuizen in het gebied. (Dagblad van het Noorden)

 


Steenfabriek Rusthoven

Pareltje aan het Damsterdiep


Een prachtig stukje industrieel erfgoed dat herinnert aan de baksteenindustrie in Groningen blijft bewaard. Het Groninger Landschap heeft de steenfabriek dankzij een particuliere gift kunnen aankopen en werkt nu samen met de gemeente Loppersum en provincie Groningen aan een herstelplan.

Aan het Damsterdiep ter hoogte van Wirdum staat de ruïne van de voormalige steenfabriek Rusthoven. Het is de enige nog overgebleven steenfabriek met ringoven in de provincie Groningen. Samen met de nabijgelegen borg Rusthoven en landgoed Ekenstein vormt de steenfabriek een prachtig stukje cultuurhistorisch erfgoed in Groningen.

De ringoven, waarin de bakstenen gebakken werden, is nog redelijk gaaf en is een belangrijke overwinteringsplek voor vleermuizen. Het Groninger Landschap zal zich inzetten om de ringoven als industrieel erfgoed te behouden, de vleermuizen te beschermen en het terrein middels een wandelroute open te stellen voor het publiek.

De aankoop van de steenfabriek zou al in februari plaatsvinden maar liep enkele maanden vertraging op door bodemverontreiniging op het terrein. Door aanvullend onderzoek is de verontreiniging in kaart gebracht. Op basis hiervan heeft Het Groninger Landschap besloten over te gaan tot aankoop.

Momenteel wordt samen met de gemeente Loppersum en de provincie Groningen een inrichtings- en saneringsplan opgesteld waarvan de kosten worden gedeeld. De werkzaamheden op het terrein zullen naar verwachting in 2020 worden uitgevoerd.

Historie

In 1686 wordt langs het Damsterdiep net buiten Appingedam de lusthof Rusthoven gebouwd op het terrein naast de lusthof Ekenstein, die dan al 40 jaar oud is. Aan het eind van de 18e eeuw verandert langzaam maar zeker de functie, van lusthof naar boerenborg en later aan het begin van de 19e eeuw naar tichelborg. De productie van baksteen wordt voortvarend opgepakt. In de twintiger jaren van de twintigste eeuw volgt een volgende moderniseringsslag. Het fabrieksterrein wordt los van de borg verkocht en op het terrein verrijst een voor die jaren hypermoderne ringoven.

 

Project Steenfabriek Rusthoven in Wirdum

Door LAOS Landschapsarchitectuur en stedenbouw is een impressie gemaakt van steenfabriek Rusthoven.
Klik hier voor impressie

Nieuwsbericht:

25 juni 2019 Nieuwe toekomst voor Steenfabriek Rusthoven
25 juni 2019 Dagblad van het Noorden
29 januari 2019 Aankoop steenfabriek Rusthoven vertraagd
15 januari 2019 Dagblad van het Noorden
14 januari 2019 Pareltje aan het Damsterdiep

 

Als gevolg van verslechterende marktomstandigheden sluit de fabriek haar deuren in 1965. Het fabrieksterrein kent, na de jaren 60, een aantal particuliere eigenaren. Herontwikkelingsplannen komen om diverse redenen niet van de grond en het verval treedt in. In de loop der jaren is door onzorgvuldige sloopwerkzaamheden het terrein vervuild geraakt met onder andere asbest. In 2013 wordt in verband met instortingsrisico de fabriekspijp neergehaald. De laatste eigenaar van de steenfabriek heeft het terrein aangekocht om er enkele woningen te bouwen, waarvan één in combinatie met een manege. De naastgelegen borg Rusthoven is aangekocht door particulieren die een zorgvuldige restauratie van de borg zijn gestart. Wegens aardbevingsschade wordt de borg in 2019/2020 middels base isolation versterkt. Dat houdt in dat heel het gebouw een meter de lucht in wordt getild en de fundering wordt aangepast. Tussen het huis en de fundering worden een soort schokdempers geplaatst die heftige aardschokken opvangen.

"Steenfabriek Rusthoven een pronkjewail van Groningen"

Waardering

De borg Rusthoven is een Rijksmonument, evenals de aanwezige theekoepel, brug en toegangshek. Ook de totale parkaanleg, waar het steenfabrieksterrein deel van uitmaakt, is aangewezen als Rijksmonument. Voor de steenfabriek zelf geldt dit niet, omdat de toenmalige eigenaar zich tegen deze aanwijzing heeft verzet. De ringoven is zeker ‘Rijksmonument-waardig’: het is de enige ringoven in de provincie Groningen. Landelijk zijn nog slechts negen ringovens aanwezig, van de 148 die er ooit zijn geweest.

Het terrein van de steenfabriek is destijds buiten de begrenzing van NNN (EHS) gehouden. Op het moment dat het gebied eigendom wordt van Het Groninger Landschap en een bijbehorende bestemming krijgt, kunnen we een aanvraag doen tot begrenzing binnen de NNN. Jaarlijks vindt een update plaats van deze begrenzing. Vanuit het provinciale soortenbeleid is de ringoven van grote betekenis als overwinteringsplek voor diverse soorten vleermuizen.

Landschappelijk vormt het terrein, in samenhang met de borg Rusthoven en landgoed Ekenstein, een zeer waardevol ensemble aan het Damsterdiep. Dit is niet verankerd in een beleidsstatus, anders dan de status van Rijksmonument en NNN.


Vleermuizen

Vanaf de jaren 80 is de ringoven bevolkt geraakt met verschillende soorten vleermuizen. Uit een onderzoek in 2013 blijkt het grote belang van het terrein voor de nieuwe bewoners van de steenfabriek Rusthoven. Gedurende drie nachten hebben twee detectoren op het terrein een kleine duizend geluidsopnames verzameld. Analyse hiervan leverde op dat er op het terrein in totaal zeven soorten vleermuizen foerageerden, waaronder de drie soorten die al bijna dertig jaar de ringoven als winterverblijf gebruiken.

Ruige Dwergvleermuis: fotograaf Daniel Tuitert

Waargenomen zijn Baardvleermuis, Meervleermuis, Watervleermuis, alsmede Gewone en Ruige Dwergvleermuis, Rosse vleermuis en Laatvlieger. Allen beschermde diersoorten. De ringoven is van grote betekenis als overwinteringsplek voor vleermuizen. Op dit moment gaat het om enkele tientallen exemplaren, onder optimale omstandigheden kan dit aantal toenemen. De afgelopen jaren zijn door de Vleermuiswerkgroep Groningen verschillende rechtszaken gevoerd tegen de eigenaar om een goede bescherming van de vleermuizen af te dwingen.