Dorpsbelangen Wirdum

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Ook Dorpsbelangen Wirdum heeft een lijst met personen (leden) die onder deze nieuwe regelgeving valt.

Wat is er opgeslagen.

De namen van onze leden, hun adressen en eventueel een emailadres en of telefoonnummer zijn in een digitaal bestand opgeslagen. Deze gegevens hebben wij nodig voor contributieheffing en versturen van dorpsinformatie.

Wie beheert deze ledenlijst.

De lijst wordt beheerd door de penningmeester van Dorpsbelangen Wirdum en wordt alleen gebruikt door het bestuur en ondersteuners van het bestuur voor het ophalen van de contributie en het verzenden van informatie gerelateerd aan Dorpsbelangen. De ledeninformatie wordt niet aan derden verstrekt en is ook niet ter inzage voor derden. Leden kunnen wel hun eigen gegevens ter controle opvragen. Opvragen kan bij de penningmeester.

Vrijwilligers die het bestuur ondersteunen krijgen instructie over hoe om te gaan met de ledenlijst.

Wat te doen als er een datalek wordt vermoed.

In alle gevallen waarbij een datalek wordt vermoed dient de beheerder van de ledenlijst op de hoogte te worden gebracht.

Meer over AVG

Klik op onderstaande link voor meer algemene informatie met betrekking tot de AVG.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

Wat doen ze?

Dorpsbelangen behartigt de belangen van de leden van de vereniging. Dit gebeurt door de leden te vertegenwoordigen in diverse overleggen in de gemeente en in de regio, door penvoerder te zijn voor subsidietrajecten en door het organiseren van uiteenlopende activiteiten voor kinderen en voor volwassenen in Wirdum. De meeste activiteiten van Dorpsbelangen vinden plaats in het Dorpshuis.

Wie doen het?

Dorpsbelangen is een vereniging met een algemeen bestuur een activiteitencommissie en verschillende werkgroepen. Het bestuur bestaat uit : Eddie Rijnsewijn (Voorzitter), Eiko Willemse ( Penningmeester), Marjolijn van Berkum (Aspirant bestuurslid). Eens per jaar legt het bestuur in de jaarvergadering verantwoording af aan de leden over het gevoerde (financiële) beleid.

Hoe en waar?

De Activiteiten Commissie organiseert activiteiten. In de Rondom Wirdum en via deze website houdt Dorpsbelangen iedereen op de hoogte van de activiteiten. Onder de vlag van Dorpsbelangen functioneren ook incidentele werkgroepen en commissies.

Meedoen?

Wil je lid worden maak dan de contributie over op bankrekening NL85RABO 0337 250 065 t.n.v. dorpsbelangen Wirdum onder vermelding van naam, adres en emailadres.

De kosten zijn €6,- voor een individueel lidmaatschap en €12,- voor een gezin per jaar.

Contact

Contactpersoon voor het bestuur is Eddie Rijnsewijn, Kerkepad 2 Wirdum. 9917 PR Wirdum of email: eddie.rijnsewijn@ziggo.nl Tel nr. 0596 573422 of 06 40280675 

Historie

Zoals velen op het platteland waren de Wirdumers in vroeger jaren uitsluitend bezig met werken om in het dagelijks onderhoud te voorzien. Met het stijgen van de welvaart in de jaren vijftig en zestig kwam er ook tijd voor andere zaken. Het kleine dorpswereldje werd groter door betere verbindingen met de buitenwereld en import van inwoners van elders. Er kwam tijd voor sport, cultuur en ontspanning, waardoor de behoefte aan een dorpsvereniging groeide. Op 16 maart 1964 werd de vereniging Dorpsbelangen Wirdum opgericht.

Het doel van de vereniging was en is nog steeds het behartigen van de belangen van de Wirdumer gemeenschap in de meest ruime zin van het woord. In de statuten staat dat als volgt omschreven: “Ontwikkelen van activiteiten op sociaal, cultureel, sportief en ander gebied in het dorp Wirdum”. En dat deden ze. Wat hebben we niet voorbij zien komen in de afgelopen jaren. Er werd veel gedaan voor de jeugd, het realiseren van een peuterspeelzaal tot het in stand houden van speelgelegenheden. Ook voor volwassenen werd er veel georganiseerd. 

Een geheel ander aspect van de vereniging is de belangenbehartiging. De aanzet tot het oprichten van een dorpshuis, het realiseren van de fietstunnel onder de N360, het strijden voor een buurtbus, het ontwikkelen van een dorpsvisie, de herinrichting van het verrommelde centrum van het dorp, allemaal grote projecten waar veel mensen bij betrokken waren. Sommige zaken verdwenen ook weer in de loop der tijden. We noemen de buurtbus, die niet levensvatbaar bleek en de peuterspeelzaal die door veranderende regelgeving naar elders vertrok. Van veel activiteiten hebben we echter nog steeds plezier.

De vereniging onderhoudt regelmatig contact met overheden als gemeente en provincie om voor de belangen van de Wirdumers op te komen. Ook is zij lid van de Vereniging van kleine dorpen in de provincie Groningen, een platform waar dorpen ervaringen kunnen uitwisselen, en waar ze zich gezamenlijk inzetten voor de leefbaarheid van het platteland.

Bestuurlijk heeft de vereniging het vaak moeilijk. Het blijkt niet altijd gemakkelijk om voldoende bestuursleden aan te trekken. Aan medewerking  van de Wirdumers daarentegen is echter nooit gebrek geweest. Velen hebben hun steentje bijgedragen, door hulp bij allerlei activiteiten en door zitting te nemen in allerlei commissies ter ondersteuning van het bestuur. Dorpsbelangen is dan ook een club die breed gedragen wordt door de bewoners. Vrijwel alle Wirdumers zijn lid. De vereniging Dorpsbelangen is een bindend element in de Wirdumse gemeenschap. Deze website kan daarbij een belangrijk hedendaags hulpmiddel zijn.