22 november 2021

Analyse resultaten enquête Wirdum en Eenum

Beste Wirdumers,

Hier vind u de uitslag en analyse van de onlangs gehouden enquête in Wirdum en Eenum!


27 oktober 2021

Beste Wirdumers,

26 Oktober is er een bewonersbijeenkomst geweest ever de energieplannen voor Wirdum en Eenum.
Ook is er al een tussentijdse presentatie geweest van de enquête die kort geleden in de dorpen is uitgedeeld.
U kunt deze alsnog tot en met 15 november invullen!
De tussentijdse enquête presentatie en de presentatie van 26 oktober vind u in de linkjes hieronder 

Enquete wirdum-eenum 26 oktober 2021.pdf

Presentatie bewonersavond 26 oktober 2021.pdf

Het energie team


Workshop Klimaatgesprekken in Garrelsweer.

Het klimaat verandert. Niet ergens in de toekomst, maar nu. En het recente rapport van IPPC geeft
aan dat het veel sneller dan gedacht veel erger wordt. Veel mensen maken zich daar zorgen over en
willen bijdragen aan een oplossing. Maar hoe dan? De workshopreeks van de stichting
Klimaatgesprekken helpt je op weg.
In de workshopreeks bespreek je met een kleine groep streekgenoten (maximaal 8 personen) wat je
kunt doen om je leven klimaatvriendelijker in te richten, op een manier die past bij wat jij wilt en kan.
Samen met de begeleiders (Sophie Ouboter en Jos Leuveld) en de andere deelnemers, denk je na
hoe je bewuste keuzes kunt maken en op jouw beurt anderen kunt inspireren. De thema’s die we
bespreken zijn 1: het klimaat en wij, 2: wonen, 3: voedsel, 4 reizen, 5: consumeren, 6: gesprekken
over het klimaat met je omgeving.
De insteek hierbij is: humor, hoop en handelingsperspectief. Hoe bedreigend de
klimaatveranderingen ook zijn, we gaan het niet redden met doemdenken en onszelf in de put
praten. Met elkaar kunnen we zorgen voor heel veel druppels op de gloeiende plaat. En daarnaast
hebben we uiteindelijk ook invloed op onze overheid en op de producten die de industrie levert.
De workshopreeks start op 12 october, aanvang 19:30.De volgende workshops zijn steeds 14 dagen
later; de laatste workshop uit de reeks is op 21 december. De workshops worden gehouden in Het
Oude Kerkje, Stadsweg 31 in Garrelsweer (vlakbij bushalte lijn 6 Groningen – Delfzijl). Opgeven kan
via de website van de stichting Klimaatgesprekken: www.klimaatgesprekken.nl. Je ontvangt een boek
en werkschrift. Klimaatgesprekken vraagt een bijdrage van € 45, - voor de zes workshops. Voor wie
deze bijdrage een te hoge drempel is, proberen we in overleg een andere afspraak maken.


Wirdum werkt aan het Wijk (Dorps) Energie Plan

Om ervoor te zorgen dat we in de toekomst droge voeten houden moet wereldwijd de temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius blijven. Om dit te bereiken zijn er wereldwijd klimaatafspraken gemaakt die zijn vastgelegd in het akkoord van Parijs.

Wat wij als Nederland hebben beloofd om te doen om hieraan bij te dragen is vastgelegd in het klimaatakkoord, hierin staat onder andere dat we stoppen met gebruik van aardgas, in 2050 moet iedereen van het aardgas af zijn. In 2030 moet al 20% van alle woningen van het aardgas af zijn. Hoe gemeenten dit gaan bereiken wordt beschreven in de warmtetransitievisie die iedere gemeente aan het eind van dit jaar, 2021, klaar moet hebben. Voor de dorpen en wijken die in 2030 al aardgasvrij worden moet gedetailleerder beschreven worden hoe dit gaat gebeuren, dit staat in het Wijk Energie uitvoeringsplan (WUP).

Met de WEP aanpak, wat staat voor Wijk Energie Plan, kunnen dorpen en wijken zelf aan de slag om een plan te maken. Het verschil tussen de WEP en de WUP is dat in de WEP we ook kijken hoe we de nog nodige energie lokaal duurzaam kunnen opwekken.

Er hebben zich inmiddels een aantal vrijwilligers aangemeld om mee te helpen aan de WEP aanpak. Er zijn al wat vrijwilligersbijeenkomsten geweest en we kunnen beginnen om het plan te maken. We zijn dus al een paar stappen op weg naar een WEP.


Het gaat erom dat wij als dorp zelf aangeven wat we wel en niet willen. Waar gaan we in de toekomst naar toe?
Dit jaar jaar willen we het volgende gaan oppakken:

  • samenstellen klankbordgroep
  • ophalen: kansen/zorgen/randvoorwaarden/ koppelkansen
  • energievisie: hoe komen we aan onze warmte, hoe wordt de energie opgewekt?
  • Energiecafés organiseren
  • Het spelen van het We Energy Game

Om uiteindelijk een breed gedragen plan te kunnen ontwikkelen waar we als dorpsbewoners achter kunnen staan. Uiteindelijk resulterend in een intentieovereenkomst met de gemeente Eemsdelta.

 

We worden in dit hele proces ondersteund door GrEK en we trekken samen op met Eenum, dat scheelt in menskracht en tijd. Wil je ook een bijdrage leveren door mee te denken/praten meld je dan aan bij eddie.rijnsewijn@ziggo.nl

Samen weten we meer en kunnen we meer. En draagvlak creëren in het dorp is een belangrijke zaak.

 

Namens de vrijwilligers van het WEP Wirdum.

Eddie Rijnsewijn


EAZ-Molentje gaat niet door

Velen van u weten nog van het bestaan van een werkgroepje voor energie genaamd Wirdum Energie Neutraal. Bij het stoppen van deze werkgroep kwam het verzoek van de gemeente om een pilot aan te vragen voor een EAZ molentje op de ijsbaan van Wirdum. Sindsdien is deze pilot onder de vlag van LOPEC verder verkend. Door meerdere oorzaken, waaronder ook corona, raakte de verkenning vertraagd. Sinds eind vorig jaar hebben we de zaak weer opgepakt en overleg gehad met gemeente, GREK(Groninger energiekoepel) en EAZ (bouwer van de molentjes). Het wachten was ook een beetje op de nieuwe ‘postcoderoosregeling’: de regeling die deelname aan dit soort projecten aantrekkelijk maakt. De nieuwe regeling is nu bekend en is beduidend beter dan de oude. Op één onderdeel na: kleine windmolens. Nu zitten we dus ondanks algemene verbetering van de spelregels met een project dat financieel niet meer haalbaar te maken is, voor u en voor LOPEC. Misschien dat de regeling op termijn nog wat wordt aangepast, maar voorlopig zit een EAZ-molentje er niet in.

We waren sowieso van plan om naast de molen ook zonnepanelen te plaatsen op de ijsbaan. De nieuwe postcoderoosregeling biedt een prima uitgangspunt voor dergelijke zonnepanelen. Voorlopig werken we dus verder aan ‘zon’, zonder ‘wind’. We zullen u hiervan op de hoogte houden.

Namens LOPEC,

Eddie Rijnsewijn


Help jij mee Wirdum warm te houden zonder aardgas?

Verder zonder aardgas
Tachtig procent van de woningen in Wirdum staat op de nominatie om verstevigd te worden. De voorbereidingen hiervoor komen langzaam op gang. Voor velen van ons zal het nog wel even duren voor er daadwerkelijk verbouwd gaat worden. Intussen kunnen we gaan nadenken over hoe we ons huis willen gaan verwarmen in de toekomst. Aangezien we in de toekomst van het gas af moeten is het nodig om na te denken over alternatieven. 

Vragen
Hoe gaan we straks ons huis verwarmen?
Hoe krijg ik nul op mijn energiemeter?
En wat gaan nieuwe energiebronnen me kosten?
Is het slim om gezamenlijk op te trekken of is het handiger om het ieder voor zich te gaan? Kortom ontzettend veel vragen waar we nu nog geen antwoord op hebben, maar waar eenieder een antwoord op zal moeten geven zodra uw huis aan de beurt is voor versterking of nieuwbouw. De gemeente heeft van het Rijk opdracht gekregen om per wijk of dorp energieplannen te maken. Het plan voor Wirdum zal in 2021 gemaakt worden.

Vinger in de pap
In dat plan kunnen we als inwoners zelf een flinke vinger in de pap hebben en we kunnen ervoor kiezen om zelf de touwtjes in handen te houden. Dan zijn we niet overgeleverd aan allerlei commerciële partijen, maar staan we samen sterk.
Daarom in nu het moment om met een kleine groep (4 a 5 mensen) te gaan onderzoeken hoe het energieplan voor het dorp eruit kan komen te zien. Willen we collectief gaan of juist niet, welke vormen van groene energie zijn passend in Wirdum. Hoe komen we als dorp het beste uit met het energieplan.

Meedoen?
Voor deze denktank zoeken we ongeveer 4 of 5 mensen. Wie is geïnteresseerd om mee te denken over het energieplan voor Wirdum?  Wie wil zich verdiepen in de duurzame energiemogelijkheden voor zijn of haar eigen huis?
Je inzet is voor de duur van ongeveer een jaar, een aantal uren per maand, kennis over duurzame energie is geen voorwaarde. We zoeken wel mensen die zich erin willen verdiepen. De groep wordt begeleid en ondersteund door een deskundige van GREK die ons met kennis en kunde zal bijstaan.

Dus ben je:
Benieuwd naar de alternatieve energie als het aardgas verdwijnt?
Bereid om je samen met een aantal anderen te verdiepen in de materie?
Een enthousiast samenwerker en kun je makkelijk contact maken?
Geïnteresseerd in duurzame energie in jouw woning en voor het dorp?
En wil je een bijdrage leveren aan het energieplan voor Wirdum?
Meld je dan aan via 0596 573422 of email naar eddie.rijnsewijn@ziggo.nl