Versterkingsopgave Wirdum 2020

Kort voor het ter perse gaan van de Rondom Wirdum  ontving  de redactie de volgende update van de Nationaal Coördinator Groningen over de stand van zaken met betrekking tot het versterken van onze woningen:

Op 6 november dit jaar zijn er nieuwe bestuurlijke afspraken gemaakt tussen Rijk en regio op basis van de laatste inzichten en aanvullende mogelijkheden om te versnellen. De uitwerking van deze afspraken vindt momenteel plaats en alle bewoners ontvangen hierover een brief uiterlijk medio 2021. Wat dit betekent op adresniveau of voor het dorp Wirdum als geheel, kunnen we nu dus nog niet aangeven. Zie voor meer informatie op de site van NCG.

Het jaar 2020 loopt bijna ten einde. Medio januari verwachten we de bereikte resultaten in 2020 voor Wirdum te kunnen delen.

Namens het NCG-Versterkingspunt Loppersum

Telefoon BCC: 088-0414477 of e-mail: info@versterkingspuntloppersum.nl

Hartelijke groet

Judith Boeijink

Programmamanager, afdeling Ontwikkeling


Verkeersplan Wirdum

Om in te zoomen in de kaart, download daarvoor onderstaande button.

Wirdum Versterking 1
PDF – 604.9 KB 62 downloads

UPDATE Versterking WIRDUM – JUNI 2020

Op verzoek van de redactie van “Rondom Wirdum” stuurde de Nationaal Coördinator Groningen een update met betrekking tot de stand van zaken rond de versterkingsoperatie in ons dorp.

Wirdum 2020

Gezien het hoge percentage adressen met een (licht) verhoogd risicoprofiel in Wirdum, wil de gemeente het hele dorp beoordelen. Voor een gestructureerde aanpak is gekozen voor uitbreiding van de gebiedsclusters. In het Plan van Aanpak zijn die beschreven en op bovenstaande kaart te zien. (zie ook het artikel hieronder op deze pagina)

De adressen met een verhoogd risicoprofiel in Wirdum die vorig jaar zijn opgenomen, ontvangen in 2020 een versterkingsadvies/normbesluit. De eerste adviezen zijn binnen en worden binnenkort gedeeld met de betreffende eigenaren. De rest verwachten we ook rond de zomer. De resterende adressen in Wirdum worden in de loop van dit jaar opgenomen. De beoordeling start dan eind 2020 of 2021.

Dorpshuis Wirdum

De versterking van dorpshuis Wirdum start direct na de bouwvak 2020. De locatie voor tijdelijke huisvesting van het dorpshuis zal in de voormalige Basisschool ‘De Wirdumerklimmer’ georganiseerd worden.

Plan van Aanpak 2020 Loppersum

In april heeft de gemeenteraad het ‘Plan van Aanpak 2020 – versterkingsopgave gemeente Loppersum’ vastgesteld. Te downloaden via de site Loppersum Versterkt of via deze link:

https://www.loppersumversterkt.nl/loppersum-versterkt/nieuws-achtergronden_42260/item/versterkingsplan-gemeente-loppersum-900-adressen-in-2020-aangedragen-voor-beoordeling_49813.html

In dit plan geeft de gemeente Loppersum aan wat zij vinden dat er in 2020 moet gebeuren, met een voorzichtige doorkijk naar 2021. Op dit moment vindt de toetsing van het plan plaats door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De eigenaren die dit jaar in de planning staan voor opname of opname en beoordeling of beoordeling hebben hier afgelopen week een brief over ontvangen.

De volgorde van welke adressen aan de beurt zijn voor opname en beoordeling wordt sinds 2018 bepaald aan de hand van het zogeheten HRA-model (HRA staat voor Hazard and Risk Assessment) en de risicoprofielen die daaruit voortkomen: verhoogd, licht verhoogd of normaal risicoprofiel. Jaarlijks wordt er een nieuwe HRA-analyse gemaakt. Met het Plan van Aanpak 2020 wordt de analyse van 2019 operationeel. Eigenaren die hierdoor een verhoging van hun risicoprofiel krijgen, zijn hierover per brief geïnformeerd. Dit zegt nog niks over de daadwerkelijke veiligheid van hun pand, daarvoor is een opname en beoordeling nodig.

Voortgang uitvoering Eigen Initiatief /Heft in eigen Hand projecten

Gereed: 3 projecten

Projecten in uitvoering: 1 bijna gereed en 1 rond okt 2020 gereed

Starten met uitvoering: 1 project in september 2020

Start in 2021: 1 adres

Start in 2020: 1 adres

Nog niet bekend: 14 adressen

 

Nationaal coördinator Groningen

Judith Boeijink

Programmamanager, afdeling Ontwikkeling


Wat betekent het plan van aanpak voor Wirdum?

In Wirdum heeft 80% van de adressen een (licht) verhoogd risicoprofiel. Daarom is vorig jaar aan Wirdum een hoge prioriteit toegekend en is er gekozen voor een dorpsgerichte aanpak. Dit betekent dat alle adressen in het dorp worden beoordeeld. Om dit gestructureerd aan te pakken is het dorp in gebiedsclusters ingedeeld.

Op grond van het Plan van aanpak 2019 zijn de adressen met een verhoogd risicoprofiel vorig jaar opgenomen. De beoordelingen verwachten we in de eerste helft van 2020. De resterende adressen krijgen in de loop van 2020 een opname, waarna beoordeling in 2020 of 2021 zal volgen. Bij het samenstellen van de gebiedsclusters is rekening gehouden met risicoprofielen. Clusters met hogere percentages (licht) verhoogd risicoprofiel zijn eerder geprioriteerd. De clusters worden weergegeven in tabel 9 en kaart 5. Gebouwen met een verhoogd risicoprofiel krijgen dit jaar een beoordeling, ongeacht het gebiedscluster.

Het dorpshuis en 21 adressen die onder de programma’s Heft in Eigen Hand en Eigen Initiatief vallen, worden in 2020 en 2021 uitgevoerd. Ook als deze zich in een gebiedscluster bevinden. Dit heeft al impact op het wierdedorp. Daarom vindt er sinds 2019 regelmatig overleg plaats met dorpsbelangen en de betrokkenen over de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van het dorp (BLVC).