Dorpstafel Wirdum
Gezien de veelheid aan taken en beperkte omvang van het bestuur heeft de vereniging
Dorpsbelangen op het onderwerp versterking enkele jaren geleden een aanzet gegeven voor de “Dorpstafel Wirdum”.
Wie zijn dat
Een beperkt aantal Wirdumers die namens DB aanspreekpunt zijn rond de dorpsversterking voor
Gemeente, NCG, IMG, aannemer en eventuele vragen van andere Wirdumers. Te vergelijken met de groep AAG in Garrelsweer. Deelnemers zijn Eddie Rijnsewijn , Corine Jansen en Jan Piet van Steensel: er is nog een vacature voor een lid van de Vereniging Dorpsbelangen.

 

Enkele deelnemers hebben inmiddels sinds de oprichting op 17 december 2019 ervaring met de op
verzoek van Dorpshuis en DB samen ingestelde “dorpstafel” (toen nog met de gemeente Loppersum)
om vanuit het dorp mee te kunnen praten over de versterkingsaanpak. Daardoor zijn korte lijnen
ontstaan met instanties, gemeente en de huidige medewerkers van het dorpsteam.

Wat doen ze
- Alles wat nuttig en nodig is voor de voortgang van het versterkingsproces in Wirdum;
- Nu uiteindelijk door de politiek en dus voor NCG en gemeente is gekozen voor de
“4-dorpenaanpak” waarbij wij als Wirdum dorp nummer twee zijn, is het zaak aan tafel te
blijven en daar waar mogelijk en nuttig mee te praten in het belang van Wirdum. Denk aan:
logistiek, routes, parkeervoorzieningen, opslag materialen van aannemers, signalen
opvangen van zorgen en zaken die niet goed gaan cq beter kunnen.
- Deelnemen aan het 4dorpenoverleg waarbij de Vereniging Groninger Dorpen dit overleg van
de deelnemers uit de 4 dorpen coördineert. Dit overleg (zonder andere partijen) staat
voorlopig gepland voor 1 x per kwartaal om van elkaar te kunnen leren wat beter kan in de
versterkingsaanpak.
- Contacten onderhouden met relevante partijen.

Verantwoording
Namens bestuur Dorpsbelangen op persoonlijke titel in het algemeen belang “zonder last of
ruggespraak”
Voor wie
In het belang van Wirdum als dorp en voor diegenen die advies willen rond de versterkingsaanpak
van hun woning.
Communicatie
Verloopt via Rondom Wirdum, de website van DB en via digitale flyers.


Bestuur Vereniging Dorpsbelangen.


Aannemerselectie dorpsversterking Wirdum

Tijdens de stemronde aannemerselectie Wirdum kozen inwoners in de week van 7 maart voor Jorritsma Bouw B.V. uit Groningen; Plegt-Vos Noord B.V. uit Assen en Hesco Bouw B.V. uit Stadskanaal. Op maandag 20 maart 2023 presenteerden deze 3 aannemers zich in het dorpshuis Wirdum. Ze gaven een toelichting op wie ze zijn, wat de werkwijze van hun bedrijf is en hoe ze de dorpsversterking in Wirdum aan willen pakken.


Informatiepakket aannemers
Na afloop van de presentaties deelden de aannemers een informatiebrochure en/of prints uit. Was u niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn? Of wilt u nog eens rustig de informatie en aanpak van iedere aannemer doorlezen? Er ligt van iedere aannemer een setje voor u klaar in het dorpshuis Wirdum, Fromaweg 2. Het dorpsteam is aanwezig op woensdagen en
donderdagen van 09.00 – 16.00 uur. U bent van harte welkom om even binnen te lopen en het informatiesetje op te halen.


Stemmen
Was u uitgenodigd voor de bijeenkomst van 20 maart? Ook als u niet aanwezig bent geweest, kunt u uiteraard uw stem uitbrengen. Dat kan tot uiterlijk 4 april 2023, 16.00 uur. Lever uw ingevulde en ondertekende beoordelingsformulier in bij de leden van het dorpsteam Wirdum. Zij zijn iedere woensdag en donderdag in het dorpshuis. Ook staat daar een stembus waar u het formulier in kunt doen. U kunt uw beoordelingsformulier ook mailen naar dorpsteamwirdum@eemsdelta.nl. U kunt het
formulier inscannen of een foto van het formulier maken en opsturen. Wilt u het formulier
liever opsturen? Dat kan! U kunt het formulier in een gesloten envelop (een postzegel is niet
nodig) sturen naar:


Gemeente Eemsdelta
Aardbevingen de Baas – dorpsteam Wirdum
Antwoordnummer 15
9900 AX Appingedam


Datum: 7 maart 2023


Uitslag eerste stemronde aannemerselectie dorpsversterking Wirdum bekend
De uitslag van de eerste stemronde voor het kiezen van een aannemer voor de dorpsversterking
Wirdum is bekend:
1. Jorritsma Bouw B.V., Groningen
2. Plegt-Vos Noord B.V., Assen
3. Hesco Bouw B.V., Stadskanaal


Deze drie aannemers presenteren zich op maandag 20 maart tijdens de derde bijeenkomst aan de eigenaren en huurders van de woningen die onderdeel van de dorpsversterking zijn. Zij ontvangen hiervoor deze week meer informatie. Als alles volgens planning verloopt, is half april bekend welke aannemer de dorpsversterking Wirdum gaat uitvoeren.


Voor de volledigheid vermelden wij hier ook de uitslag van de andere aannemers:
4. Paas B.V., Nieuw-Buinen
5. Hegeman Woningbouw B.V., Veendam
6. Huisman van Triest Aannemingsbedrijf B.V., Assen


Vragen?
Heeft u vragen? Neem contact op met het dorpsteam Wirdum. U kunt ons bereiken via
telefoonnummer 088 – 041 44 33 of door een e-mail te sturen naar dorpsteamwirdum@eemsdelta.nl. Iedere woensdag
en donderdag zitten wij in het Dörpshoes tussen 09.00 – 16.00 uur. U bent van harte welkom!


1 maart 2023:

Het verslag van de informatiebijeenkomst van 23 januari 2023 over de aannemerskeuze dorpsversterking Wirdum.

Inclusief de powerpoint presentatie die op die avond is gegeven.

Hoort bij de verspreide brief met kenmerk: Z/22/173073/DOC-23369473

20221010 Verslag Informatiebijeenkomst 19 September Jl Dorpenaanpak Wirdum
PDF – 68,3 KB 225 downloads
20230111 Aannemersselectie Wirdum Bijeenkomst 1
PDF – 706,7 KB 253 downloads

20221010 Verslag Informatiebijeenkomst 19 September Jl Dorpenaanpak Wirdum
PDF – 68,3 KB 212 downloads

Dorpsversterking Wirdum

Begin oktober heeft iedereen in Wirdum een brief gehad met daarin een update over de versterking van Wirdum en de wisselwoningen. Binnenkort hoop ik de brief hier ook online te kunnen zetten.

Belangrijk is dat vanaf 2 november het vaste dorpsteam in Wirdum te vinden is. In het dorpshuis, Fromaweg 2. Iedere woensdag van 9 tot 16 en donderdag van 9 tot 12

Heb je vragen over de versterking? Loop dan gerust even binnen!

Vragen nav de brief mogen gesteld worden aan de projectleiders van het dorpsteam. Gert vd Goor en Jeroen Tingen. Te bereiken via telefoonnummer 088 041 44 33 of door een e mail te sturen naar dorpsteamwirdum@eemsdelta.nl


Versterkingsopgave Wirdum 

Tot op heden zijn er 72 versterkingsadviezen vrij gegeven voor het dorp Wirdum. Hiermee is 45% opgeleverd van wat voor Wirdum in het Plan van aanpak 2020 stond. De eerste versterkingsadviezen kwamen in de zomer van 2020 binnen en zijn al gedeeld met de eigenaren. Zodra de normbesluiten hiervoor zijn opgesteld, deelt NCG deze samen met de versterkingsadviezen met de betreffende eigenaren.

Nieuwe bestuurlijke afspraken tussen Rijk en regio Per 6 november 2020 zijn er nieuwe maatregelen van kracht, die van invloed zijn op de versterkingsopgave. Het doel van deze maatregelen is de doorlooptijd te versnellen en de bewoners in de aardbevingsgemeenten meer regie en duidelijkheid te geven. Op de site van NCG staat uitgebreide informatie over de nieuwe maatregelen, de compensatieregeling en wat dit kan betekenen voor uw persoonlijke situatie. https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/over-ons/dashboard

 

Kortweg zijn er drie groepen aangemerkt:

  1. Eigenaren die al een versterkingsadvies hebben, of binnenkort krijgen. Eigenaren die begin januari een brief hebben gehad van NCG en nog geen versterkingsadvies hebben, ontvangen deze uiterlijk op 1-7-21 en horen dus ook bij groep A.
  2. Adressen waarvoor maatwerkafspraken van toepassing zijn.
  3. Adressen zonder versterkingsadvies of maatwerkafspraak.

In Wirdum hebben 83 adressen rond 5 januari 2021 een brief ontvangen van NCG waarin staat aangegeven dat zij ingedeeld zijn in blok A. Zij hebben twee opties:

  • doorgaan met het versterkingsadvies wat er ligt (of nog aankomt)
  • kiezen voor een herbeoordeling op basis van de nieuwste inzichten.

Deze eigenaren worden in de komende periode door bewonersbegeleiders van NCG benaderd voor een nadere toelichting.

 

In de laatste week van februari zijn de brieven rondgestuurd naar 97 adressen in Wirdum over blok B. Hierin wordt aangegeven dat deze adressen worden beoordeeld volgens de nieuwe inzichten. Sommige adressen krijgen de mogelijkheid om voor een aanvullend pakket versterkingsmaatregelen te kiezen. Over de laatste optie krijgt men voor 1 juli van de gemeente nader bericht omdat dit nog wordt onderzocht.

Het streven is om de adressen voor blok C per 1 mei 2021 een brief te sturen.

Plan van Aanpak Eemsdelta 2021 Tegelijkertijd is NCG samen met de gemeente bezig met de voorbereidingen op het eerste Plan van Aanpak Eemsdelta 2021. Het effect van de bestuurlijke maatregelen wordt hierin verwerkt.

Voor vragen over de versterkingsopgave kunt u bellen met het Bewoners Contact Centrum van NCG via 088 041 44 77 van 09.00 tot 17.00 uur op werkdagen.

Namens het NCG Versterkingspunt Loppersum


Verkeersplan Wirdum

Om in te zoomen in de kaart, download daarvoor onderstaande button.

Wirdum Versterking 1
PDF – 604,9 KB 807 downloads

UPDATE Versterking WIRDUM – JUNI 2020

Op verzoek van de redactie van “Rondom Wirdum” stuurde de Nationaal Coördinator Groningen een update met betrekking tot de stand van zaken rond de versterkingsoperatie in ons dorp.

Wirdum 2020

Gezien het hoge percentage adressen met een (licht) verhoogd risicoprofiel in Wirdum, wil de gemeente het hele dorp beoordelen. Voor een gestructureerde aanpak is gekozen voor uitbreiding van de gebiedsclusters. In het Plan van Aanpak zijn die beschreven en op bovenstaande kaart te zien. (zie ook het artikel hieronder op deze pagina)

De adressen met een verhoogd risicoprofiel in Wirdum die vorig jaar zijn opgenomen, ontvangen in 2020 een versterkingsadvies/normbesluit. De eerste adviezen zijn binnen en worden binnenkort gedeeld met de betreffende eigenaren. De rest verwachten we ook rond de zomer. De resterende adressen in Wirdum worden in de loop van dit jaar opgenomen. De beoordeling start dan eind 2020 of 2021.

Dorpshuis Wirdum

De versterking van dorpshuis Wirdum start direct na de bouwvak 2020. De locatie voor tijdelijke huisvesting van het dorpshuis zal in de voormalige Basisschool ‘De Wirdumerklimmer’ georganiseerd worden.

Plan van Aanpak 2020 Loppersum

In april heeft de gemeenteraad het ‘Plan van Aanpak 2020 – versterkingsopgave gemeente Loppersum’ vastgesteld. Te downloaden via de site Loppersum Versterkt of via deze link:

https://www.loppersumversterkt.nl/loppersum-versterkt/nieuws-achtergronden_42260/item/versterkingsplan-gemeente-loppersum-900-adressen-in-2020-aangedragen-voor-beoordeling_49813.html

In dit plan geeft de gemeente Loppersum aan wat zij vinden dat er in 2020 moet gebeuren, met een voorzichtige doorkijk naar 2021. Op dit moment vindt de toetsing van het plan plaats door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De eigenaren die dit jaar in de planning staan voor opname of opname en beoordeling of beoordeling hebben hier afgelopen week een brief over ontvangen.

De volgorde van welke adressen aan de beurt zijn voor opname en beoordeling wordt sinds 2018 bepaald aan de hand van het zogeheten HRA-model (HRA staat voor Hazard and Risk Assessment) en de risicoprofielen die daaruit voortkomen: verhoogd, licht verhoogd of normaal risicoprofiel. Jaarlijks wordt er een nieuwe HRA-analyse gemaakt. Met het Plan van Aanpak 2020 wordt de analyse van 2019 operationeel. Eigenaren die hierdoor een verhoging van hun risicoprofiel krijgen, zijn hierover per brief geïnformeerd. Dit zegt nog niks over de daadwerkelijke veiligheid van hun pand, daarvoor is een opname en beoordeling nodig.

Voortgang uitvoering Eigen Initiatief /Heft in eigen Hand projecten

Gereed: 3 projecten

Projecten in uitvoering: 1 bijna gereed en 1 rond okt 2020 gereed

Starten met uitvoering: 1 project in september 2020

Start in 2021: 1 adres

Start in 2020: 1 adres

Nog niet bekend: 14 adressen

 

Nationaal coördinator Groningen

Judith Boeijink

Programmamanager, afdeling Ontwikkeling


Wat betekent het plan van aanpak voor Wirdum?

In Wirdum heeft 80% van de adressen een (licht) verhoogd risicoprofiel. Daarom is vorig jaar aan Wirdum een hoge prioriteit toegekend en is er gekozen voor een dorpsgerichte aanpak. Dit betekent dat alle adressen in het dorp worden beoordeeld. Om dit gestructureerd aan te pakken is het dorp in gebiedsclusters ingedeeld.

Op grond van het Plan van aanpak 2019 zijn de adressen met een verhoogd risicoprofiel vorig jaar opgenomen. De beoordelingen verwachten we in de eerste helft van 2020. De resterende adressen krijgen in de loop van 2020 een opname, waarna beoordeling in 2020 of 2021 zal volgen. Bij het samenstellen van de gebiedsclusters is rekening gehouden met risicoprofielen. Clusters met hogere percentages (licht) verhoogd risicoprofiel zijn eerder geprioriteerd. De clusters worden weergegeven in tabel 9 en kaart 5. Gebouwen met een verhoogd risicoprofiel krijgen dit jaar een beoordeling, ongeacht het gebiedscluster.

Het dorpshuis en 21 adressen die onder de programma’s Heft in Eigen Hand en Eigen Initiatief vallen, worden in 2020 en 2021 uitgevoerd. Ook als deze zich in een gebiedscluster bevinden. Dit heeft al impact op het wierdedorp. Daarom vindt er sinds 2019 regelmatig overleg plaats met dorpsbelangen en de betrokkenen over de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van het dorp (BLVC).