6 maart 2023:

Een brief van de Gemeente mbt de wisselwoningen


Brief tijdelijke huisvesting locatie Eekwerderweg, 26 januari 2023

20230220 170257
Afbeelding – 9,4 MB 262 downloads
20230220 170310
Afbeelding – 8,3 MB 242 downloads

25 november 2022

 

Een belangrijke brief/update rondom de wisselwoningen!

 

Lees hier de hele brief 


Wirdum, 5 juli 2022

Onderwerp: nieuws van de commissie wisselwoningen


Beste dorpsgenoten,


Zoals jullie bekend is er vorig jaar vanuit Dorpsbelangen een commissie opgericht die zich
heeft verzet tegen het plan van de gemeente om op een locatie aan de Zuiderweg 28
wisselwoningen te plaatsen. We hebben toen zelf huis aan huis een vragenlijst bezorgd enop grond van de reacties de gemeente een aantal alternatieven aan proberen te reiken. Daarna werd het een jaar stil. Totdat wethouder Usmany van de gemeente ons als commissie uitnodigde voor een overleg in het dorpshuis dat werd gehouden op 13 juni jl. Tijdens dat overleg heeft de gemeente een aantal zaken met ons gedeeld met het dringende verzoek om ze nog niet naar buiten te brengen.


Wat is het geval? Zoals bekend behoort Wirdum tot de 4 dorpen in de gemeente Eemsdelta waar in het kader van de aardbevingsproblematiek het hele dorp tegelijk versterkt gaat worden. Dit betekent dat er in de hele gemeente op allerlei plekken wisselwoningen moeten worden gebouwd. Laat helder zijn dat deze nieuwe ontwikkeling ook gevolgen zal hebben
voor het aantal tijdelijke woningen dat er moet komen. De gemeente heeft het oog laten vallen op een locatie die niet door de commissie is voorgedragen, maar die naar het idee van de leden van de commissie weinig tot geen bezwaren op zal roepen. Voordat de gemeente nu een vervolgstap kan zetten, moet eerst de provincie worden gevraagd om toestemming om op die plaats het door de gemeente gedachte aantal woningen neer te zetten. Met andere woorden, zo lang die toestemming er
nog niet is, heeft het weinig zin om al meer informatie te geven over de plek en het beoogde aantal wisselwoningen.


Zodra de gemeente die toestemming heeft, zal mevrouw Usmany namens het college van Burgemeester en Wethouders een informatieavond voor het dorp organiseren om ons verder te informeren. Ook is al aangekondigd dat er rondom de bouw een klankbordgroep zal worden gevormd waar een aantal inwoners van Wirdum van harte welkom zal zijn. In
onze visie hoeft die niet per se uit alleen leden van de commissie wisselwoningen te bestaan. Dit betekent dat de commissie voor dit moment een slapende status zal krijgen tot het moment dat er meer duidelijkheid komt van gemeente en/of provincie.

Omdat hier en daar al wel in het dorp rondzingt dat de gemeente op 13 juni met ons heeft gesproken, leek het ons goed om de huidige stand van zaken op de website te zetten, omdat het overleg net te laat kwam om dit nieuws nog via een bericht in Rondom Wirdum geplaatst te krijgen en de volgende krant pas na de zomer uit zal komen.

Ik wens iedereen een fijne zomer toe,

Marjolein van Berkum, voorzitter commissie wisselwoningen


29 oktober 2021

 

Rectificatie vanuit de Gemeente (7 november 2021)

Voor wat onze brief betreft: we kwamen tot de ontdekking dat daar een foutje in zit. Het is niet zo dat de eigenaar van locatie 1 vermoedelijk niet mee wil werken, dat geldt voor locatie 2 aan de Zuiderweg

 

Beste Dorpsgenoten,

Zoals afgesproken zouden we jullie via de website op de hoogte houden over de ontwikkelingen wat betreft de locatie voor de wisselwoningen in Wirdum. Om zo transparant mogelijk te zijn hebben we hieronder de volledige briefwisseling tussen commissie en gemeente geplaatst.

Kort samenvattend: uiteindelijk heeft de Gemeente alsnog gereageerd op ons bezwaar en gaan ze kijken naar een andere optie. Ik citeer uit de brief van de Gemeente

U heeft ons schriftelijk uw advies gegeven en dit onderbouwd met de reacties van dorpsbewoners. U heeft hen
vier locaties voorgelegd. We reageren hieronder op die vier locaties en de haalbaarheid:
• Locatie 1 : Wirdumerweg
Dit is een stuk grond van een particuliere eigenaar. De bereikbaarheid is matig en de verwachting is dat
deze eigenaar niet wil meewerken.
• Locatie 2: Zuiderweg
Deze locatie ligt aan een kleine weg die alleen voor bestemmingsverkeer is. Ook ligt de locatie niet ver van
de eerder voorgestelde plek. Dit stuit wellicht op net zoveel weerstand van de omwonenden.
• Locatie 3: Eekwerderweg
Deze locatie heeft de voorkeur van de gemeente. De locatie heeft voldoende oppervlakte, is goed
bereikbaar en ligt buiten de dorpskern.
• Locatie 4: Wirdumerweg, Loppersum
Dit is geen optie vanwege toezeggingen die eerder aan de omwonenden van deze locatie gedaan zijn over
het maximale aantal tijdelijke woningen wat niet verder toe zal nemen.
Conclusie
In goed overleg met het dorp en NCG hebben we besloten locatie 3 aan de Eekwerderweg verder uit te werken
voor de 28 tijdelijke woningen. Uiteraard houden we u en het dorp op de hoogte van onze vorderingen.
Bijvoorbeeld door het organiseren van een fysieke bijeenkomst om de plannen te presenteren''

Hieronder vind je:

1. Bezwaarschrift aangezien we geen enkele reactie hebben ontvangen binnen het gestelde termijn. 2. De reactie van de gemeente op de door ons voorgestelde opties en 3 Het verzoek om het bezwaarschrift in te trekken.

We wachten nu af wat de vervolgstappen zullen zijn. Ook hebben we in november een gesprek met de wethouder met als doel  de communicatie vanuit de gemeente richting ons dorp te verbeteren.

 

We houden jullie op de hoogte

Commissie Wisselwoningen Wirdum

 

Bezwaarschrift wisselwoningen.pdf

reactie brief wisselwoningcommissie Wirdum.pdf

intrekking bezwaar wisselwoningen.docx

 

 


Brief aan de gemeente omtrent de wisselwoningen

Onlangs zijn de resultaten van de locatiekeuze wisselwoningen in Wirdum huis aan huis verspreid. Zoals hierin stond aangegeven publiceren we hier de brief die namens de commissie op 11 augustus naar de gemeente is gestuurd. U kunt de pdf hieronder downloaden.

De Commissie Wisselwoningen

Brief Gemeente Eemsdelta
PDF – 126,3 KB 490 downloads


Aan de inwoners van Wirdum,

Tijdens de digitale bewonersavond op 14 juni over de tijdelijke huisvesting heeft wethouder Usmany toegezegd dat ze op korte termijn met de direct omwonenden van de locatie Zuiderweg in gesprek zou gaan. Nu er inmiddels een commissie in het dorp is opgericht die mogelijke alternatieve locaties gaat onderzoeken is de vraag of er nog behoefte is om met de gemeente in gesprek te gaan over de tijdelijke huisvesting aan de Zuiderweg. De gemeente heeft signalen uit het dorp gekregen dat men graag eerst afwacht wat er uit het onderzoek naar de alternatieve locaties komt. Daarom wordt er nu eerst geen afspraak gemaakt met de omwonenden van de Zuiderweg.

Mensen die wel behoefte hebben om met de gemeente in gesprek te gaan kunnen dat laten weten via het mailadres aardbevingendebaas@eemsdelta.nl

Gemeente Eemsdelta


10 juni 2021

Beste Wirdumers, 

Vorige week heeft iedereen een brief van de gemeente in de bus gekregen over wisselwoningen aan de Zuiderweg.

We merken dat deze brief bij een aantal dorpsgenoten een hoop vragen oproept. Alle inhoudelijke vragen over de locatie en wisselwoningen kunt u het beste stellen aan de gemeente. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze brief. Op de vraag over de rol van dorpsbelangen kan ik u uiteraard wel het een en ander vertellen.

Begin 2020 is dorpsbelangen uitgenodigd door de gemeente. In dit gesprek werd meegedeeld dat elk dorp wisselwoningen krijgt voor de eigen bewoners, en werden de plannen omtrent aantal en type woningen in hoofdlijnen meegedeeld, tevens werd er gesproken over de locatie Zuiderweg als mogelijkheid. Wij hebben destijds bij de gemeente aangegeven dat wij hierover geen enkele uitspraak konden doen zonder een ledenraadpleging en zelfs dan nog niet het hele dorp kunnen vertegenwoordigen omdat niet iedereen lid is van dorpsbelangen.  Zoals gezegd waren de plannen toen nog onvolledig en onzeker. De gemeente wilde vorig jaar mei al met de plannen naar Wirdum. Door de corona is dat uitgesteld. Als dorpsbelangen werden we vorige maand bij gesproken door de gemeente en de plannen waren nu verder uitgewerkt zoals de locatie en aantal wisselwoningen. Dorpsbelangen heeft toen opnieuw aangegeven dat de plannen voor rekening van de gemeente zijn. En dat in het kader van de communicatie de gemeente dan op z’n minst de direct betrokkenen/omwonenden persoonlijk op de hoogte zouden moeten stellen van hun plannen, alvorens het gehele dorp te benaderen.

Inmiddels is bekend dat de gemeente een oude brief (van Zeerijp?) heeft willen aanpassen voor Wirdum. Dat is niet goed gegaan. In de brief staan 3 cruciale fouten. Zeerijp i.p.v. Wirdum, 7 juni moet zijn 14 juni (digitale bijeenkomst) en tenslotte de mededeling dat de locatie door Dorpsbelangen is aangedragen. Dat laatste is volledig uit de lucht gegrepen.

Dat hebben we inmiddels met de gemeente opgenomen, en er is dan ook een rectificatie naar alle Wirdumers onderweg van de gemeente waarin deze dubieuze opmerking over de rol van Dorpsbelangen wordt ontzenuwd. Inmiddels heeft dorpsbelangen alle direct aanwonenden uitgenodigd voor een bijeenkomst en is er een videobijeenkomst met de gemeente op 14 juni geweest. 

Namens dorpsbelangen,

Eddie Rijnsewijn

(voorzitter)