Onderwerp: Stand van zaken realisatie wisselwoningen Wirdumerweg

Geachte heer/mevrouw,

In oktober 2019 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken rondom de realisatie van 25 wisselwoningen aan de Wirdumerweg. Op 24 februari start de aannemer met de grond-werkzaamheden, waarna in maart de wisselwoningen worden gebracht en gemonteerd. Ook is de afgelopen periode constructief overleg geweest met de klankbordgroep Wirdumerweg over de verkeersveiligheid. Graag willen wij u over dit alles informeren.

Verkeer

Met de komst van de wisselwoningen neemt het verkeer in uw omgeving toe. Er is met de klankbordgroep gesproken over maatregelen die hiervoor genomen kunnen worden.

Wij hebben onderscheid gemaakt in maatregelen voor het bouwverkeer en voor het verkeer op het moment dat de wisselwoningen worden bewoond.

De volgende afspraken zijn gemaakt:

Bouwverkeer

 Het vrachtverkeer rijdt via Wirdum naar de locatie aan de Wirdumerweg. Daar wordt de vracht gelost en vertrekt de vrachtwagen stapvoets van de locatie richting Loppersum, altijd onder begeleiding van een verkeersregelaar;

 Het vrachtverkeer maakt gebruik van de route Wirdumerweg en zal over het fietspad, dat tijdelijk opengesteld wordt voor het bouwverkeer, via de Singelweg naar de Molenweg rijden om zo het dorp te verlaten;

 Alleen het vrachtverkeer in de periode van 24 februari t/m 3 april 2020 maakt gebruik van het fietspad. Daarna maakt het bouwverkeer gebruik van de reguliere route (Veldzicht, Cremersheerd);

Er wordt zo min mogelijk met vrachtverkeer gereden tijdens de haal- en brengtijden van de basisschool. Als het vrachtverkeer toch tijdens haal- en brengtijden rijdt, dan worden de vrachtwagens, onder begeleiding van een verkeersregelaar, stapvoets door het dorp geleid;

 Er wordt onderzocht of op de Wirdumerweg extra passeerstroken moeten worden aangelegd voor tegemoetkomend verkeer;

 De hoek fietspad Wirdumerweg/Cremersheerd wordt voorzien van rijplaten, zodat vrachtwagens de draai beter kunnen maken;

 Alle chauffeurs krijgen de instructie om langzaam te rijden in verband met het schoolgaand verkeer richting voortgezet onderwijs;

 Er wordt tussentijds met de klankbordgroep geëvalueerd.

 

Route bouwverkeer

Verkeer na ingebruikname wisselwoningen

Als de wisselwoningen bewoond zijn, neemt het verkeer opnieuw toe. De volgende maatregelen worden dan genomen:

 Een gedeelte van de Wirdumerweg wordt een 30 km-zone;

 Er wordt een voetpad aangelegd van de locatie wisselwoningen naar het schelpenpad, dat achter de wijk langsloopt. Het voetpad wordt over het land aangelegd en loopt door tot aan de villa.

 Er worden borden geplaatst en waarschuwingen op het wegdek aangebracht;

 Eventuele kuilen naast de Wirdumerweg worden gedicht en bermen worden, waar nodig, verbeterd;

 Er wordt tussentijds met de klankbordgroep geëvalueerd.

 

Wisselwoningen

Inrichting wisselwoningenlocatie

Omdat de wisselwoningen tijdelijk bewoond worden, worden de tuinen door de beheerder onderhouden. De parkeerplaatsen voor de toekomstige bewoners worden aangebracht met graskeien om het groene karakter te behouden.

Planning

24 februari 2020: starten met grondwerkzaamheden en het aanleggen van een tijdelijke bouwweg

23 maart 2020: de onderdelen van de wisselwoningen worden gebracht en geplaatst

6 april 2020: starten met de afwerking van de woningen

Eind juni 2020: oplevering van de woningen

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0596) 548200 of via e-mail y.vandenheuvel@loppersum.nl

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van de

gemeente Loppersum, namens dezen,

Jacolien Masselink


Borg van 536.000 kilo een meter de lucht in

'Het is ontzettend spannend'

Stukje bij beetje wordt Borg Rusthoven bij Wirdum opgetild, tot een meter hoog. Dat gebeurt zodat er een nieuwe fundering gestort kan worden, die bevingsbestendig is.

'Het is ontzettend spannend', zegt borgeigenaar John van Zanen over de klus, die maandag begon. 'We hebben er twee jaar lang veel over gehoord en gelezen, nu zien we echt hoe het gaat in de praktijk.'

'Stapje voor stapje'

'Je bekijkt alles stapje voor stapje. En als je alle stapjes afzonderlijk bekijkt, dan valt het wel mee', zegt opzichter Martijn Huizinga over de operatie. 'Hij staat op palen en door middel van vijzels drukken we het gebouw omhoog.' Het gebouw weegt 536.000 kilo.

De oude vloer is vervangen door een betonvloer van zo'n dertig centimeter dik. 'En die betonvloer neemt het gebouw mee omhoog.'

'In alle rust'

De borg gaat met stapjes van tien tot twaalf centimeter omhoog. 'We doen het in alle rust en alle precisie', legt Huizinga uit. Naar verwachting hangt de borg woensdag op de juiste hoogte.

Vervolgens wordt de grond eronder weggegraven en komt er een nieuwe funderingsvloer, waar de borg op komt te rusten.

Broodnodig

Versterking is broodnodig, zegt Van Zanen. 'Anders gaat bij een aardbeving als eerste de voorgevel eruit, vervolgens gaat de rest er achteraan. Dus als je het pand veilig wilt hebben en voor de toekomst wilt bewaren, moet je het versterken.' (bron RTV Noord)

Voor een filmpje en extra foto's: RTV Noord