EVALUATIE (en voortzetting) NOABERSCHAP WIRDUM

In november 2020 werd Noaberschap Wirdum opgezet. Anita Overzet nam de coördinatie op zich. Aanleiding was de coronacrisis die was ontstaan (en de lockdowns) waardoor mensen uit ons dorp misschien in de problemen zouden kunnen komen. Na een jaar werd een eerste evaluatie gehouden en besloten de betrokken dorpsgenoten/vrijwilligers om door te gaan.

Op 30 oktober jl. vond er opnieuw een evaluatie plaats. Corona lijkt definitief op zijn retour. Er waren de afgelopen jaren een paar hulpvragen die hetzij zijn opgepakt binnen het groepje vrijwilligers, hetzij door Anita zijn verwezen naar passender vormen van hulp.

 

Hamvraag was daarom: gaan we in deze vorm door of niet? Heeft dit nog zin of niet? Het aantal hulpvragen was beperkt, de inzet van de vrijwilligers logischerwijs dus ook.
De aanwezige vrijwilligers hebben besloten om Noaberschap Wirdum met elkaar voort te zetten. Niet uit te sluiten valt dat er de komende tijd toch weer hulpvragen zullen komen, ook al is de pandemie voorbij. De huidige groep vrijwilligers wil hun betrokkenheid blijven tonen. Wel heeft Anita Overzet aangegeven te willen stoppen met haar coördinerende
taken. Dit wordt overgenomen door Adrie de Wit. Zijn contactgegevens staan onderaan. Anita blijft wel als vrijwilliger betrokken.

Via de coördinator zullen vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht, wordt de vraag geanalyseerd en onderzocht of het bij Noaberschap thuishoort. Zo ja dan wordt de vraag onder de vrijwilligers uitgezet om te bekijken of een van hen dit op kan pakken.

Waar moeten we dan aan denken? Een paar voorbeelden:
1. Praktische vragen bv. hulp bij het doen van boodschappen of het halen van medicijnen; iemand die incidenteel de hond uitlaat omdat u het zelf even niet kunt.
2. Overige hulpvragen. Knelsituaties die ontstaan omdat bepaalde zaken tijdelijk niet meer door een externe hulp kunnen worden opgepakt (bv. een mantelzorger die even uitvalt of ver weg woont).
3. Een luisterend oor. Gewoon een praatje van mens tot mens.


Mogelijk ten overvloede: de vrijwilligers van Noaberschap Wirdum richten zich met hun aanbod op een ander type vragen dan die via het Trefpunt Wirdum kunnen worden gesteld.
Waar nodig zullen Rina van het Trefpunt en Adrie uiteraard wel met elkaar overleggen.

Mocht er zich een vraag voordoen, dan kunt u zich richten tot
Coördinator Noaberschap Wirdum: Adrie de Wit
Adres Fromaweg 5
Telefoon 06-50253143
Mail wijhoren@gmail.com